ศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์

    ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. มัชฌิกา อ่องแตง  ศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์และที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
                            (e-mail: machigar.ong@dpu.ac.th)

ศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2545   เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีผลงานการจัดฝึกอรม การจัดงานสัมนา และ การพัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก รวมทั้งผลงานที่ทำร่วมกับบริษัทต่างชาติ รวมมากกว่า 20 ชิ้นงาน  ดูรายละเอียดได้จากตารางข้างล่าง

         การบริการทางวิชาการ
  • การจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • การจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ

  • การพัฒนาระบบสารสนเทศบนแพลตฟอร์มต่างๆ

  • การสนับสนุนการทำงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

         สิ่งอำนวยความสะดวก
  • ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พร้อม LCD Projector ขนาด 40 ที่นั่ง 5 ห้อง, ขนาด 30 ที่นั่ง 2 ห้อง

  • ห้องประชุม/สัมมนาและจัดเลี้ยง ขนาด 10-20 ที่นั่ง 7 ห้อง, ขนาด 100-200 ที่นั่ง 3 ห้อง, ขนาด 1,000 ที่นั่ง 1 ห้อง

 

ผลงานในปีการศึกษา 2557

 
ชื่อโครงการอบรม/ระบบงาน URL/ลักษณะงาน เริ่มใช้งาน ผู้พัฒนาระบบงาน
 
โครงการพัฒนาโปรแกรม FIO Website และ KM Database สำหรับบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด การพัฒนาเว็บไซต์ให้กับบุคลากรภายนอก ก.พ. 58- ก.ค. 58 อ.ฐากร พฤกษวันประสูต
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ LINE Sticker Workshop สำหรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี จัดอบรมให้กับบุคลากรภายนอก 23 ก.พ. 58 อ.ฐากร พฤกษวันประสูต
 
โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและการบริการ จัดสอบให้กับภายในและภายนอก ตลอดปีการศึกษา 2557 อ.ฐากร พฤกษวันประสูต
 
โครงการส่งเสริมการเขียนบทความสำหรับเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้กับบุคลากรภายนอก 4 ก.ย. 57 อ.ฐากร พฤกษวันประสูต

 

ผลงานในปีการศึกษา 2556

 
ชื่อโครงการอบรม/ระบบงาน URL/ลักษณะงาน เริ่มใช้งาน ผู้พัฒนาระบบงาน
 
โครงการพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สระบุรี การพัฒนาเว็บไซต์ให้กับบุคลากรภายนอก เม.ย.-พ.ค. 57 อ.ฐากร พฤกษวันประสูต
 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล Alumni ใช้ภายในมธบ. เม.ย.-พ.ค.57 อ.ฐากร พฤกษวันประสูต
 
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์วิจัย ใช้ภายในมธบ. มี.ค. 57 อ.ฐากร พฤกษวันประสูต
 
โครงการอบรมการใช้งานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อบรมให้บุคลากรภายนอก 25,28 เม.ย.57 ผศ.ดร.มัชฌิกา  อ่องแตง
 
โครงการอบรมการใช้งาน SPSS เบื้องต้น อบรมให้บุคลากรภายนอก 17 มิ.ย. 57 ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง
 
การพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคคลากรสำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

อบรมให้บุคลากรภายนอก
ผ่านศูนย์วิทยบริการ

ส.ค.-กย. 2556 ผศ.นัศพ์ชาณัณ, อ.วิธารัตน์, อ.ปิยลักษณ์, อ.อุดมลักษณ์, นายธนะพล, นส.ณัชชา
 

 

 

ผลงานในปีการศึกษา 2555 (จำนวน 12 ชิ้นงาน)

 
ชื่อโครงการอบรม/ระบบงาน URL/ลักษณะงาน เริ่มใช้งาน ผู้พัฒนาระบบงาน
 
โปรแกรมทดสอบภาษาอังกฤษ (English Exit Test) ใช้ภายใน มธบ. (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 1/2556 อาจารย์เฉลิมพล
 
โครงการรวมศูนย์การทดสอบทักษะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Integrated Skill Test) ใช้ภายใน มธบ. (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 1/2556 อาจารย์ฐากร
อาจารย์เฉลิมพล
 
โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม ร่วมกับ SIPA และ BANGKOK ACM SIGGRAPH อบรมให้บุคคลภายนอก สิงหาคม - กันยายน 2555 ดร.วรภัทร ไพรีเกรง
 
การทดสอบความรู้ทางด้าน IT ร่วมกับ สวทช (ITPEC) อบรมให้บุคคลภายนอก ตุลาคม 2555 ดร.วรภัทร ไพรีเกรง
 
โครงการประกวดแผนการสอนและสื่อการเรียนรู้ยอดนิยม ครั้งที่ 1 (Teacher’s Talent Award season 1)  บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

http://www.tta.in.th

มกราคม 2556 ดร. อรวรรณ อิ่มสมบัติ
 
ระบบสื่อสารผู้ขายผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Chat System) บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด Internal system มกราคม - เมษายน 2556 ผศ.ดร. มัชฌิกา อ่องแตง
 
Direct Beneficiary Reporting System for ILO (International Labour Organization, a specialized agency of the United Nations)  Internal system มกราคม 2556 อาจารย์ฐากร
อาจารย์เฉลิมพล
 
โครงการจัดทำ e-Books ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) Internal System (อยู่ระหว่างดำเนินการ) กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2556 อาจารย์วรัฎฐา
อาจารย์ลลิตา
 
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Present 200 Level Entries Project II สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) และ Bangkok ACM SIGGRAPH 20 เมษายน-18 พฤษภาคม2556 ดร.วรภัทร ไพรีเกรง
 
โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่น e-coupon บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

http://www.tta.in.th

พฤษภาคม 2556 ดร. อรวรรณ อิ่มสมบัติ
 
การทดสอบความรู้ทางด้าน IT ร่วมกับ สวทช (ITPEC) อบรมให้บุคคลภายนอก เมษายน 2556 ดร.วรภัทร ไพรีเกรง
 
การทดสอบความรู้เพื่อรับพนักงาน สมศ. จัดทดสอบให้บุคคลภายนอก พฤษภาคม 2556 ดร.วรภัทร ไพรีเกรง
 

 

ผลงานระหว่างปีการศึกษา 2545-2554

 
ชื่อโครงการอบรม/ระบบงาน URL/ลักษณะงาน เริ่มใช้งาน ผู้พัฒนาระบบงาน
 
ระบบรายงานการประเมินตนเอง            (AcadSAR V1.0.0) Stand Alone ภาค2/2545 อ.อรวรรณ,
อ.คณิศร
 
ระบบรายงานสรุปของรายงานการประเมินตนเอง Stand Alone ภาค1/2546 อ.ดวงใจ
 
โปรแกรมแผนผังในอาคาร http://www.elearning.it.dpu.ac.th พ.ค.-46 อ.คณิศร
 
ระบบแจ้งซ่อม http://bsm.it.dpu.ac.th ม.ค.-46 คุณเกียรติศักดิ์
 
ระบบครุภัณฑ์ http://bsm.it.dpu.ac.th ม.ค.-47 คุณเกียรติศักดิ์
 
ระบบการเลือกแขนงของนักศึกษา http://www.it.dpu.ac.th ภาค1/2546 คุณเกียรติศักดิ์
 
เว็ปไซด์สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ http://www.dpu.ac.th/ises/ ภาค1/2546 อ.นันทิกา
 
E-Leanring http://www.elearning.it.dpu.ac.th ภาค1/2547 อ.คณิศร
 
Web Service for Techno Center จะเริ่มใช้งานประมาณกลางภาค2/2549 ภาค2/2549 อ.วรวัฒน์,
อ.ดวงใจ,
อ.กิ่งเมฆ
 
IT User Skill Testing http://pluto/exittest/ ส.ค.-49 อ.วรวัฒน์,
อ.สมบูรณ์,
อ.กิ่งเมฆ
 
แบบประเมินความรู้ทางธุรกิจ http://venus.it.dpu.ac.th/exitbusiness/ ส.ค.-49 อ.วรวัฒน์,
อ.สมบูรณ์
 
ระบบรายงานความก้าวหน้าฯ จังหวัดนนทบุรี http://61.19.54.70/blueprint/ ก.ย.-49 อ.วรภัทร,
อ.ฐากร
 
ซอฟต์แวร์สำหรับรายการเยาวชนคนเก่ง Stand Alone ภาค2/2547 อ.วรภัทร
 
ฐานข้อมูลสำหรับผู้รับทุนการศึกษาต่างประเทศ Stand Alone ม.ค.-47 อ.อิสรวงศ์
 
เว็ปไซด์คณะนิติศาสตร์ ยังไม่นำไปใช้งานเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
แผนดำเนินงาน
 

อ.วรภัทร

 
ระบบฐานข้อมูลบริการประชาชนผ่านเว็บไซต์จังหวัดนนทบุรี   ภาค 1/2549

อ.คณิศร, อ.ดวงใจ,
อ.อรอุมา, อ.วิญญู

 
ระบบแสดงข้อมูลคิวการทำบัตรสมาร์ทการ์ด  จังหวัดนนทบุรี   ภาค 1/2549

อ.คณิศร, อ.ดวงใจ,
อ.อรอุมา, อ.วิญญู

 
แบบประเมินความรู้ทางด้านไอที                   (IT Exit Test) version2 http://192.168.65.85/exittest/index.php ภาค 1/2552

อ.ฐากร,อ.อรวรรณ

 
แบบประเมินความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ          (BA Exit Test) version2 http://192.168.65.12/exitbusiness/index.php ภาค 1/2552

อ.ฐากร,อ.อรวรรณ

 
โปรแกรมเกมสำหรับงาน Edufest ของคณะบริหารธุรกิจ Stand Alone ปี 2552

อ.ฐากร

 
ระบบงานทรัพยากรบุคคล (HRM : Datapro computer system) http://www.datapro.co.th/en/dwork.html ปี 2553 อ.ฐากร,อ.อรวรรณ,
อ.เฉลิมพล,นายฮัมดี
และ นักศึกษา 2 คน คือ นายวิรัตน์ สวนดี
และ นายอัคคควิท ตั้งคุปตานนท์
**เป็นโครงการที่จัดทำร่วมกับบริษัท Advanced Cyber Technology จำกัด ประเทศญี่ปุ่น**
   
โครงการอบรม Professional Game Training (SIPA)   ปี 2553

วิทยากรภายนอก

 
โครงการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ของจังหวัดนนทบุรี   ปี 2554

อ.พนมพร,อ.มัชฌิกา,
อ.นันทิกา

 

โครงการบริการวิชาการแก่ โรงเรียนท่าทราย

(อบรมเว็บไซต์)

  ปี 2554

อ.ฐากร