ความรู้ที่ได้จากการไปอบรมในปีการศึกษา 2555

ลำดับ รายชื่อผู้รับการอบรม เดือน/ปี ที่เข้าอบรม สถานที่เข้าอบรม สรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับการอบรม
1 นางสาวนุชนาถ สุวรรณประทีป 4/30/2556 ห้องประชุมทวีบุณยเกตุ (6-1) อบรมระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
        สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะผู้ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
  นางสาวนุชนาถ สุวรรณประทีป 3/8/2556 อาคาร 7 ชั้น 3 อบรมเชิงปฎิบัติการใช้งาน ระบบงานอนุมัติคำร้องนักศึกษาขอลงทะเบียนกลุ่มเรียนที่เต็ม (Online  Waiting  List )
        สามารถนำความรู้ที่ได้นำมาให้ข้อมูลแก่นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวกับการเพิ่ม-ถอน
2 อ.เฉลิมพล  ศิริกายน 10-11/7/2555 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
3 อ.ลลิตา สันติวรรักษ์ 1 - 2/3/2556 โรงแรมเซอร์เจมส์ จ.สระบุรี นำความรู้ที่ได้จากการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เรื่อง Progressive Education มาถ่ายทอดให้กับอาจารย์ของคณะในการประชุม KM เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 56 ที่ผ่านมา
4 นางสาวจินดาวรรณ  ถาวรพรชัย 17 /1/56 อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง LAB13 ระบบการเงิน workflow นำความรู้ที่ได้ไปใช้กับงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับทางได้การเงิน การขออนุมัติใช้งบประมาณประเภทต่างๆ  ลดขั้นตอนในการเดินเอกสาร และสามารถติดตามงานได้ว่างานไปถึงขั้นตอนใดแล้ว
  นางสาวจินดาวรรณ ถาวรพรชัย 4/30/1956 ห้องประชุมทวีบุณยเกตุ (6-1) ระบบงานติดต่อเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ นำความรู้ที่ได้มาใช้กับงานที่ปฏิบัติในการออกเลขที่ของเอกสาร ติดตามงาน และสามารถเก็บเอกสารได้เป็นหมวดหมู่ เช่น คำสั่ง หรือบันทึกต่างๆ
5 ผศ นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ 2/7/2556 ห้อง 3-6 อาคารสำนักงานอธิการบดี2 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6 ผศ นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ 5/16/2556 ห้องประชุมคณะ IT Progressive Education เป็นการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นองค์รวม ให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ และสามารถนำแนวคิดนี้เข้ามาใช้ประยุกต์ใช้ในการจัดการการเรียนการสอนในวิชาที่ตนเองสอน
7 วิธารัตน์ ประดับ 5/7/1956 ห้อง 432 ตึก 4 ชัี้้น 3 เพื่อสามารถนำไปทำสื่อการสอนที่ดีสำหรับอาจารย์ที่นำเสนอโดยPowerPoint
  วิธารัตน์ ประดับ 5/16/1956 ห้องประชุมคณะ IT Progressive Education เป็นการศึกษาและพัฒนาองค์รวม  การจัดการเรียนรู้ต้องเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ  มุ่งฝึกทักษะการแก้ปัญหา  โดยนักศึกษาจะต้องทำงานเป็นกลุ่ม ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อสงเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  วิธารัตน์ ประดับ 5/23/1956 ห้อง 423 ของคณะIT อบรม K2   ทำให้สามารถสร้างแบบฟอร์มต่างๆได้
8 ธเนศ สุพันธ์ 1 - 2/3/2556 โรงแรมเซอร์เจมส์ จ.สระบุรี ได้รับความรู้เรื่องการสอนแบบ Progressive และนำมาถ่ายทอดให้กับอาจารย์ของคณะในการประชุม KM เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 56 ที่ผ่านมา
9 พนมพร ดอกประโคน 2/27/1956 โรงแรมเซ็นต์ทราศูนย์ราชการและคอนฯ จัดโดยสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธฺ์และเทคนิคการยื่นขอลิขสิทธ์"ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ลิขสิทธ์ทางด้านต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนซึ่งมีความจำเป็นในขณะนี้
  พนมพร ดอกประโคน 20,27/4 และ4,11,18/5/56 อาคาร 4 ห้อง 423 เรื่อง "การประมวลผลภาพโดยใช้ V-ray ในงานสถาปัตยกรรม" ได้ความรู้และวิธีการแก้ปัญหาของการประมวลผลภาพ 3 มิติโดยใช้ Frame Render เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนในระดับสูงขึ้น
10 อรวรรณ อิ่มสมบัติ 7/10/2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง "การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552"
โดยได้เข้าฟังในหัวข้อ "การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะทางปัญญา"
ประเด็นความรู้ที่ได้รับคือ ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และใช้ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบจากการตัดสินใจได้ รวมทั้งความสามารถในการค้นหา ข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ ประเมินข้อมูล และสามารถวิเคราะห์ได้
หรือสรุปได้ว่า ทักษะทางปัญญา คือ
1) ทักษะในการวิเคราะห์
2) ทักษะในการแก้ปัญหา
3) ทักษะในการตัดสินใจ
เครื่องมือในการวัดทักษะทางปัญญา ได้แก่
1) แบบทดสอบ วัดโดยการสอบซึ่งอาจเป็นกรณีศึกษาที่ซับซ้อน และวัดการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
2) แบบสังเกต วัดโดยการทำรายงาน
3) แบบสัมภาษณ์ วัดโดยการสัมมนา
4) แบบสอบถาม วัดโดยการอภิปราย
5) แบบประเมินผลงาน วัดโดยการทำงานกลุ่ม
11 สุพล สุภาควัฒน์ 3/12/1956 โรงแรมเซ็นต์ทราศูนย์ราชการและคอนฯ จัดโดยสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ หัวข้ออบรม: อบรมเชิงปฏิบัติการ“ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเทคนิคการยื่นขอลิขสิทธิ์”

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าอบรม
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญากับงานศิลปกรรม
- ลักษณะของ “งานสร้างสรรค์” ที่กฎหมายค้มครอง แยกเป็น 1.ลิขสิทธิ์  2.สิทธิบัตร  3.เครื่องหมายการค้า
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถือเป็นงานวรรณกรรม ซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์
- ลิขสิทธิ์ถูกคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องจดทะเบียนก็ได้
- นอกจากนี้ยังได้รับฟังรายละเอียดในหัวข้อ
  - อายุของลิขสิทธิ์
  - บทกำหนดโทษ
  - มาตรการปกป้องงานลิขสิทธิ
  - การยื่นขอลิขสิทธิ์

Download เอกสารประกอบการบรรยายได้ที่
http://www.sipa.or.th/ewt_news.php?nid=1361&filename=index1

เว็บไซต์ของ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ http://www.ipthailand.go.th/
สายด่วนทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368
12 อ.อุดมลักษณ์ อำพันธุ์ (ครั้งที่ 1) 5-6 มิถุนายน 2555 ชั้น 2 อาคารสนั่น เกตุทัต โครงการอบรม eBook ด้วยโปรแกรม “I Love Library”
    เวลา 9.00 - 16.00 น. ห้อง LAB427 ให้ความรู้ในการสร้าง eBook(หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) เพื่อช่วยในการพัฒนาเรื่องเอกสาร
        ที่เราจัดทำเป็นไฟล์ .pdf ไปใช้ร่วมกับโปรแกรม  เพื่อทำเป็น eBook
        เมื่อทำเสร็จแล้วเราสามารถแชร์ให้คนอื่นเข้าDownload หนังสือของเราไปอ่านได้
        สำหรับอาจารย์ผู้สอนหนังสือให้กับโรงเรียนที่ทางรัฐบาลแจกTablet สามารถสร้างบทเรียน
        และให้เด็กๆ เข้าไปDownloadมาไว้ใช้ โดยที่ไม่ต้องถือหนังสือให้หนักกระเป๋าเวลาไปโรงเรียน
        สามารถติดตั้งโปรแกรม I Love Library ซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดฟรี ที่ http://www.ilovelibrary.com
  อ.อุดมลักษณ์ อำพันธุ์  (ครั้งที่ 2) 7 June 2555 ห้องประชุม 5-2 อาคารอธิการบดี 2 เรื่อง การหาหัวข้อการวิจัยและการเขียนโครงร่างงานวิจัย
    เวลา 13.00 - 16.00 น.   เพื่อให้ทราบถึงการหาหัวข้อโครงการวิจัยตั้งแต่การตั้งชื่อหัวข้อ
        และปัญหาที่พบจากเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมทั้งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี
  อ.อุดมลักษณ์ อำพันธุ์  (ครั้งที่ 3) 22 April 2556 ชั้น 2 อาคารสนั่น เกตุทัต อบรมการใช้โปรแกรม WAC E-Learning Class
    เวลา 10.00 - 12.00 น. ห้อง LAB427 (ระบบช่วยการสอนแบบมัลติมีเดีย สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์)
        เพื่อให้การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
        เช่นการเตรียมบทเรียนสำหรับสอนเข้าระบบ การควบคุมหน้าจอผู้เรียนหากติดขัดสามารถแก้ไข
        ที่หน้าจอของผู้สอนได้โดยไม่ต้องเดินไปดูที่เครื่องผู้เรียน
        และการสร้างแบบทดสอบชนิดตัวเลือกให้ผู้เรียนหัดทำ
  อ.อุดมลักษณ์  อำพันธุ์ (ครั้งที่ 4) 16 May 2556 ห้องประชุมคณะ IT อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การถ่ายทอดเทคนิคการสอนแบบ Progressive University”
    เวลา 10.00 - 12.00 น.   เทคนิคการสอนแบบ Progressive University เป็นเทคนิคการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นองค์รวม
        ให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์
        และสามารถนำแนวคิดนี้เข้ามาใช้ประยุกต์ใช้ในการจัดการทางด้านการเรียนการสอน
        ในวิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน
  อ.อุดมลักษณ์ อำพันธุ์ (ครั้งที่ 5) 23 May 2556 ชั้น 2 อาคารสนั่น เกตุทัต อบรมการใช้โปรแกรม ของบริษัท K2
    เวลา 9.30 - 16.00 น. ห้อง LAB423 มีการนำข้อมูลจากลูกค้า หรือ Vender ของบริษัท K2 มาทำการ input ลงระบบ
        เพื่อให้ใช้เครื่องมือ Smart form และจัดวาง logo รวมถึง control ต่างๆ
13 นางสาวดวงกมล  บุญทวีทรัพย์   ห้องประชุมทวีบุณยเกตุ (6-1) สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับงานจัดส่งและรับเอกสารจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  นางสาวดวงกมล  บุญทวีทรัพย์ 5/14/2556 ห้องประชุมคณะ IT อาคาร 6 ชั้น 13 สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้กับการดำเนินการทางด้านการเงิน (Workflow)
14 นายธนะพล เกิดน้อย 9- 11 เมษายน 2556 LAB 424 "การพัฒนาบทเรียน E-learning และwebsite ด้วย HTML5"
HTML5 เมื่อ ใช้ร่วมกับ CSS3 จะสามารถเพิ่มขีดจำกัดในการสร้างมัลติมีเดียบนเว็บไซต์ได้ เช่น
- Class Multimedia: สามารถใส่ไฟล์วีดีโอหรือ เสียงโดยเขียนโปรแกรมเพียงไม่กี่บรรทัด
- การใช้ Adobe Edge Web Font สร้างตัวหนังสือรูปแบบที่อื่นนอกเหนือจากฟอนต์ที่มีในเครื่อง
- การทำงานกับกราฟฟิกบนเว็บไซต์สามารถทำได้ง่ายขึ้น เช่น สามารถใส่ Effects, Animations, Transition 
  นายธนะพล เกิดน้อย 5/7/2556 LAB 432 "Advance PowerPoint"
เรียนรู้วิธีการสร้าง PowerPoint Template  การตั้งค่ารายละเอียดย่อยๆในการใส่ Animations /Transitions การใส่ Multimedia ต่างๆเพื่อใช้ในการพัฒนาการสร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
15 นางสาวพรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม 1/16/2556 อาคาร 8 ชั้น 2 LAB 13 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน “ระบบงบประมาณ Workflow”
        ระบบงบประมาณ Workflow เป็นกระบวนการขออนุมัติ เพิ่ม/ลดงบประมาณ และการโอน/
ย้ายงบประมาณ จากการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้เกี่ยวกับกระบวนการ และวิธีการใช้ระบบงบประมาณ Workflow มาใช้กับงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะผู้ทำหน้าที่คีย์ระบบ โดยเฉพาอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม-ลดงบประมาณ การโอน/ย้ายงบประมาณ และงานงบประมาณประเภทอื่นๆ เช่น งบประมาณดำเนินการ งานโครงการ งานวิจัยครุภัณฑ์ และงานพัฒนา เป็นต้น
  นางสาวพรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม 3/1/2556 อาคาร 8 ชั้น 3 LAB 7 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน “ระบบบัญชี Workflow”
        ระบบบัญชี Workflow เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติใช้งบประมาณผ่านระบบบัญชี
Workflow ได้แก่ การขออนุมัติใช้งบประมาณ การขอยืมเงินทดรองจ่าย การเบิกจ่ายและการเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย ในฐานะผู้ใช้งานระบบ จากการอบรมสามารถนำความรู้มาใช้ในขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ ของสำนักงานเลขานุการ รวมทั้งการอนุมัติขอใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการกิจกรรมของคณะ ทั้งส่วนวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา
  นางสาวพรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม 5/14/2556 ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ การถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบงบประมาณ-บัญชี Workflow
        เป็นการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาถ่ายทอดให้กับบุคลากรส่วนสำนักงานเลขานุการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งานระบบงบประมาณ-บัญชี Workflow ในส่วนงานของเลขานุการภาควิชา และงานโครงการกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  นางสาวพรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม 8/29/2555 อาคาร 8 ชั้น 2 LAB 13 อบรมระบบงาน HR Workflow
        เป็นการอบรมการใช้งานระบบ HR Workflow ในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้งานตามคุณลักษณะของระบบงาน HR Workflow อาทิ การขออนุมัติลา การไม่รูดบัตร การทำงานล่วงเวลา ฯลฯ ผ่านระบบ E-form ได้อย่างถูกต้อง
  นางสาวพรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม 8/10/2555 อาคาร 8 ชั้น 2 LAB 13 อบรมระบบ FIS
        เป็นการใช้งานระบบสารสนเทศที่ทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะหรือหน่วยงานต่างๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และโครงการกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในรูปของฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย จากการอบรมทำให้ทราบถึงแนวคิดสำคัญในการจัดตั้งระบบ และการใช้งานระบบที่ถูกต้อง ในฐานะผู้ใช้งานทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้กลับมาบันทึกข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
16 นางสาวศิราพร  ปาลายา 8/29/2555 อาคาร 8 ชั้น 2 LAB 13 อบรมระบบงาน HR Workflow
        เป็นการอบรมการใช้ระบบงาน HR  Workflow เพื่อให้สามารถใช้ระบบงาน HR Workflow ในส่วนของการขออนุมัติลา การไม่รูดบัตร  และการเข้าดูประวัติการเข้างาน ออกก่อนเวลา การไม่รูดบัตรเข้างาน เป็นต้น
  นางสาวศิราพร  ปาลายา 3/8/2556 อาคาร 7 ชั้น 3 อบรมเชิงปฎิบัติการใช้งาน ระบบงานอนุมัติคำร้องนักศึกษาขอลงทะเบียนกลุ่มเรียนที่เต็ม (Online  Waiting  List )
        เป็นการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการ และวิธีการใช้ระบบงาน Online Waiting List  เพื่อนำมาใช้กับงานที่ทำหน้านที่ประสานงานเบี้องต้นในการให้ข้อมูลนักศึกษา เช่น การเพิ่ม-ถอนรายวิชา ,จำนวนนักศึกษาที่ยื่นความจำนงขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม , ขนาดของกลุ่มเรียนปกติ , จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน, สถานะการอนุมัติ เป็นต้น
  นางสาวศิราพร  ปาลายา 4/30/2556 ห้องประชุมทวีบุณยเกตุ (6-1) อบรมระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
        เป็นการอบรมเกี่ยวกับระบบงานจัดเก็บเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การรับ-ส่งเอกสาร การติดตามงานเอกสาร การค้นหาเอกสาร เป็นต้น
17 อ.วรัฏฐา สุขพงษ์ไทย 1 - 2/3/2556 โรงแรมเซอร์เจมส์ จ.สระบุรี อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เรื่อง Progressive Education
    27-31 พค 56 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ อบรมการเขียนโปรแกรม Android
18 อ.ประวัฒน์ เปรมธีรสมบูรณ์์ วันที่ 28-30 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร อบรม Java Web Services Programming
19 อ.ปิยลักษณ์  พงษ์ทวีวิรัตน์ 5/7/2556 อาคาร 4 ชั้น 3  LAB 432 อบรม Advance PowerPoint 2010  เป็นการอบรมการใช้งาน PowerPoint เพื่อนำไปทำสื่อการสอน โดยมีการสร้างTemplate ของตนเอง สามารถใส่เสียง VDO  เข้าไปในสื่อการสอน
20 อ.มณฑิตา  สันติธรรมนนท์ 11/30/2555 โรงแรมดุสิตธานี  สีลม อบรม Longdo Map 2013 หัวข้อ 1:   แนะนำ Longdo Map พร้อมเปิดตัว Longdo Map API 2.0  กรุณาดูรายละเอียดในไฟล์แนบค่ะหัวข้อ 2: สอนการสำรวจด้วยระบบแผนที่แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Mapping System) โดยนายวัชระ ประวัติเลิศอุดม (รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบงานประยุกต์ บริษัทนูแมพ จำกัด) หัวข้อ 3:  The Business of Location  จะทำธุรกิจจากเทคโนโลยีบอกตำแหน่งได้อย่างไร
  อ.มณฑิตา  สันติธรรมนนท์ 10/18/2555 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หัวข้อ :  การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  โดยรองศาสตราจารย์  ดร.วราภรณ์  สามโกเศศ
21 ฮัมดี อาแว 8/29/2555 อาคาร 8 ชั้น 2(LAB13) อบรม HR Workflow
เป็นการอบรมการใช้งานระบบ HR Workflow อาทิเช่น การขออนุมัติลา แจ้งไม่ได้รูดบัตร
ขออนุมัติทำงานล่วงลา ฯลฯ สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้
  ฮัมดี อาแว 4/23/2556 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค สัมนาในหัวข้อ "สายสัญญาณที่เหนือกว่ามาตรฐานสากล"
เป็นการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานของสายสัญญาณ สำหรับระบบการสื่อสารในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นสาย UTP
และสาย Fiber Optic สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการตัดสินใจในการเลือกซื้อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ในหน่วยงานได้
  ฮัมดี อาแว 5/23/2556 อาคาร 4 ชั้น 2(LAB423) อบรมการใช้โปรแกรมของ บริษัท k2
เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือ Smart form และจัดวาง Control ต่าง ๆ บนระบบงานได้
22 อ.ปิยนุช ชัยพรแก้ว 11 พ.ค.2556 ห้องประชุมสมภพ โหตรกิตย์ อาคารอธิการบดี ชั้น 5 บุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และ Tips การแต่งกายเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
  อ.ปิยนุช ชัยพรแก้ว 23 พ.ค.2556 อาคาร 4 ชั้น 2(LAB423) การใช้โปรแกรมของบริษัท K2 (การใช้ Smart Form)
23 อ.ผกาวรรณ ว่องวุฒิพรชัย 4/23/2556 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค สัมมนาหัวข้อ "สายสัญญาณที่เหนือกว่ามาตรฐานสากล"
ทางผู้จัดงานสัมมนา ได้นำเสนอเทคโนโลยีเกี่ยวกับสายสัญญาณ ทั้งด้านสาย LAN (UTP) ที่ใช้ในปัจจุบัน
 คือ CAT6, การเข้าหัวสาย LAN, เทคโนโลยีของ Patch Cord, สาย Fiber Optic ในปัุจจุบัน
และจุดประสงค์หลักของงาน ทาง InterLink ต้องการให้ทางคณาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนารับทราบเกี่ยวกับการ
จัดการแข่งขัน Cabling Contest
24 นางสาว ณัชชา ก่อเกิดบุญ 4/24/2556 อาคาร 8 ชั้น 3 Lab( 837 ) การใช้ Microsoft Excel สำหรับการจัดการเรียนการสอน