หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

 

1. ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Information Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม(ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ(ไทย): วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ): Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ(อังกฤษ): B.Sc. (Information Technology)

3. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • 3.1 ปรัชญา ความสำคัญ นักเทคโนโลยีสารสนเทศคือ ผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปรัชญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคือ การผลิตบัณฑิตที่รอบรู้วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้เทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งมั่นที่จะผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสามารถเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อบุคคล องค์กร และสังคม สามารถประสานความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบงานในธุรกิจ ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างระบบสารสนเทศที่มีประโยชน์และคุ้มค่า
 • 3.2 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
  • มีคุณธรรม จริยธรรม และทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
  • มีความสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบงานให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือบุคคลตามข้อกำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทำงาน
  • สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม รวมทั้งประเด็นทางด้านกฎหมายและจริยธรรม
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นทีม ให้บรรลุเป้าหมายรวมขององค์กรได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานในระบบงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดี ทั้งในด้านการอ่าน การพูด และการเขียน
  • มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใช้งานได้
  • มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง