โครงสร้างหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6 หน่วยกิต
พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
(1)
องค์รวมแห่งชีวิต
(1)
สารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
(1)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
(3)
ปรัชญากับชีวิต
(3)
ไทยศึกษา
(3)
ภูมิปัญญาไทย
(3)
อารยธรรมโลก
(3)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
(3)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
(3)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบ การใหม่
(3)
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
(3)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
(3)
จิตสำนึกสาธารณะเพื่อชุมชน
(3)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
(3)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
(3)
กลุ่มวิชาภาษา9 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
(-)
ภาษาอังกฤษ 1
(3)
ภาษาอังกฤษ 2
(3)
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
(3)
* ในกรณีที่นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษมาก่อน อาจได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้างต้นนี้ได้ โดยต้องเข้ารับการทดสอบและได้รับความเป็นชอบจากมหาวิทยาลัย และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นเพิ่มเติมจนครบหน่วยกิตที่ได้รับยกเว้น
หมวดวิชาเฉพาะ (102 หน่วยกิต)
รายวิชากลุ่มวิชาแกน 49 หน่วยกิต
กระบวนการทางธุรกิจ
3
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3
คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
แคลคูลัสสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
หลักการจัดการองค์การ
3
โครงสร้างข้อมูล
3
แนวคิดการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
3
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3
ระบบฐานข้อมูล
3
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
3
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
3
หลักสถิติ
3
รายวิชากลุ่มวิชาเอก 39 หน่วยกิต
 
มัลติมีเดีย
3
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 1
3
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 2
3
เทคโนโลยีเอ๊กซ์เอ็มแอล
3
การบริหารระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้
3
การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่าย
3
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3
การบริหารโครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
การสื่อสารและการบริการทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
โครงงาน 1
3
โครงงาน 2
3
กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
รายวิชากลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้หรือเลือกจากกลุ่มวิชาเลือกของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือ เลือกเรียนทั้ง 15 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาโทกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เปิดสอนโดยคณะอื่นในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คอมพิวเตอร์กราฟิก
3
ปัญญาประดิษฐ์
3
การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
3
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
3
การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์เบื้องต้น
3
ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์
3
การปรับปรุงกระบวนการทางซอฟต์แวร์
3
การออกแบบเครือข่ายและการจัดการเครือข่าย
3
การบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์
3
การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษาเจเอสพี
3
การประมวลผลภาพ
3
เหมืองข้อมูลและคลังข้อมูลเบื้องต้น
3
หัวข้อปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
สหกิจศึกษา
6(600 ชั่วโมง)
หมวดวิชาเลือกเสรี(6 หน่วยกิต)
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้