แผนการศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ภาคเรียนที่ 1 (16 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (19 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
องค์รวมแห่งชีวิต
1
สารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
1
มัลติมีเดีย
3
โครงสร้างข้อมูล
3
หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
3
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3
แนวคิดการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
-
ภาษาอังกฤษ 1
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
3
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
3
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3

* ในกรณีที่นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษมาก่อน อาจได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้างต้นนี้ได้ โดยต้องเข้ารับการทดสอบและได้รับความเป็นชอบจากมหาวิทยาลัย และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นเพิ่มเติมจนครบหน่วยกิตที่ได้รับยกเว้น

ภาคเรียนที่ 1 (22 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (19 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
1
หลักการจัดการองค์การ
3
กระบวนการทางธุรกิจ
3
ระบบฐานข้อมูล
3
แคลคูลัสสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 1
3
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3
การบริหารระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้
3
ภาษาอังกฤษ 2
4
การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่าย
3
  เลือกวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์
3
  เลือกวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์
3
ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวิเคราะห์และทำแผนธุรกิจ
3
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3
เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอล
3
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 2
3
การสื่อสารและการบริการทางวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
3
การบริหารโครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1
3
  วิชาเลือก หรือ วิชาเลือกเสรี
6
หลักสถิติ
3
     
ภาคเรียนที่ 1 (12 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
โครงงาน 1
3
โครงงาน 2
3
  วิชาเลือก หรือ วิชาเลือกเสรี
9
  วิชาเลือก หรือ วิชาเลือกเสรี
6
           

แผนการศึกษา ชั้นปีที่4 สำหรับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 (9 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
สหกิจศึกษา
6
โครงงาน 2
3
โครงงาน 1
3
  วิชาเลือก หรือ วิชาเลือกเสรี
9