หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (IS)

คำอธิบายหลักสูตรโดยย่อ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เป็นการบูรณาการความรู้ในด้านธุรกิจกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ปรัชญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคือ การผลิตบัณฑิตที่รอบรู้วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้เทคโนโลยี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มุ่งมั่นที่จะผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้และทักษะใหม่ๆ ในสหวิทยบริการ (Mutidescipline) ที่จำเป็นต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถประสานความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์และด้านการบริหารจัดการไปประยุกต์ใช้กับงานระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า  พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกต่อส่วนรวม  ให้คำนึงถึงผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อบุคคล องค์กร และสังคม 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
วท.บ.(ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Science (Computer Information Systems)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.Sc. (Computer Information Systems)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

(1)  มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

(2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการรวมทั้งระบุและกำหนดแนวทางในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาขององค์กร

(3) มีความสามารถในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ตามความสนใจของตนเอง 

และตามความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

(4) มีความสามารถในการออกแบบ พัฒนา และประเมิน กระบวนการในการทำงาน ระบบสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน

(5) มีทักษะในการทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันที่ได้กำหนดไว้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(6) ตระหนักและมีความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย จริยธรรม และประเด็นทางสังคมอื่น ๆ รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห์และ

รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อบุคคล องค์กร และสังคม

(7) มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

(8) มีความสามารถในการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และมีทักษะในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง