แผนการศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (IS) สำหรับนักศึกษารหัส 59เป็นต้นไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี รหัส 5901-0801-xxxx 

ชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนพิเศษ เดือน มิ.ย. – ก.ค. (6 หน่วยกิต)
GT230
การออกแบบอินโฟกราฟิกและมัลติมีเดีย  
IS201
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GE133 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม       3 MA216 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ      3
GT230 การออกแบบอินโฟกราฟิกและมัลติมีเดีย       3 IT241 แนวคิดการเขียนโปรแกรมและการออกแบบอัลกอลิทึม      3
IS201 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      3 LA101 ภาษาอังกฤษ 1      3
IS307 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ      3 BA 101 การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการสมัยใหม่      3
LA010* ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน       - TH103 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย       3
MA103 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน       3   เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       3
ชั้นปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
BA102 การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ       3 MK201 หลักการตลาด      3
GT232 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้       3 IS308 กระบวนการทางธุรกิจ      3
ST213 หลักสถิติและความน่าจะเป็น
3
IS310 การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3
IS311 การออกแบบและพัฒนาเว็บ       3 LW295 กฎหมายและประเด็นทางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ       3
IT240 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย       3 LA217 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ1       3
LA102 ภาษาอังกฤษ 2       3   เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์       3
ชั้นปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
AT214 หลักการบัญชีเบื้องต้นและระบบสารสนเทศทางการบัญชี    3 IS312 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ    3
IS309 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ    3 IS313 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ    3
IT238 ระบบฐานข้อมูล    3 IS314 ซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนทรัพยากรองค์กร    3
LA218 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2    3 IS315 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ    3
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 IT243 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ    3
  วิชาเลือก หรือ วิชาเลือกเสรี    3    วิชาเลือก หรือ วิชาเลือกเสรี    3 
ชั้นปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 (12 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (12หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IS411 โครงงาน 1      3 IS316 การบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บ      3
  วิชาเลือก หรือ วิชาเลือกเสรี      9 IS412 โครงงาน 2      3
            วิชาเลือก หรือ เลือกเสรี      6
ชั้นปีที่ 4 สำหรับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 (9 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IS410 สหกิจศึกษา      6 IS316 การบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บ      3
IS401 โครงงาน 1      3 IS412 โครงงาน 2      3
            วิชาเลือก หรือ เลือกเสรี      9