ดาวน์โหลดเอกสาร

                   

สำหรับนักศึกษา   

                       สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่    

                           
      แบบฟอร์มทั่วไป                                     แบบฟอร์มการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล
      แบบขออนุมัติลงทะเบียนเรียนแบบ Independent Study                                     แบบฟอร์มขออนุมัติงดสอน/สอนชดเชย/สอนเพิ่มเติม
                                      แบบฟอร์มขอใช้ห้องทำงานในวันหยุดและช่วงภาคค่ำ