การติดต่อ

ที่อยู่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 386
โทรสาร 02-589-1140
คณบดี 253
เลขานุการ 243
ธุรการ 386
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 670
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 251
ภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม 714
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 444
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิสาหกิจสมัยใหม่ 763
สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บ 252