งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2554 (จำนวน 25 ชิ้นงาน)

ลำดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/งานสร้างสรรค์ จำนวนเงินสนับสนุนที่ได้รับ ชื่อแหล่งเงินสนับสนุนจากภายนอก ระยะเวลาในการดำเนินการ เงินสนับสนุนทั้งโครงการ
จากภายใน จากภายนอก
1 Know-Why Extraction from Textual Data for Supporting What Question Chaveevan Pechsiri,
Phunthara Soison,
U.Janviriyasopak
50,000.00     18-23 August 2008  
2 Know-Why Extraction from Textual Data for Problem Solving Phunthara Soison,
Chaveevan Pechsiri
88,790.00     16 -18 February 2009  
3 การจัดกลุ่มความหมายของภาพโดยใช้โครงสร้างสเกตรีตอน อ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ 109,000.00     ม.ค. 2552 - ส.ค. 2552  
4 การสร้างกราฟความรู้ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลข้อมูลเอกสารภาษาไทยเพื่อสนับสนุนการตอบคำถามเหตุและผล ผศ.ดร.ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ   260,000.00 สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) มิ.ย. 2551-พ.ค. 2552  
5 ระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมการจัดการในกระบวนการผลิตโดยเทคโนโลยี XML ดร. วราพร จิระพันธุ์ทอง   90,000.00 สำนักงานโครงการ IRPUS52 ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. 1 มิ.ย. 2551 - 31 มี.ค. 2552 90,000.00
6 การพัฒนาโมเดลเพื่อสนับสนุนการเลือกศึกษาต่อระดับ
อุดมศึกษาระดับปริญญา
ดร. วราพร จิระพันธุ์ทอง 105,000.00   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1 ก.ย. 2551 - 30 เม.ย. 2552 105,000.00
7 Apply Social Annotations to Retrieve and Re-rank Web Resource Worasit Choochaiwattana and Michael B. Spring 29,000.00 - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1 ม.ค. - 31 ธ.ต. 2551 -
8 การสร้างกราฟความรู้ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลจากข้อมูลเอกสารภาษาไทยเพื่อสนับสนุนการตอบคำถามเหตุและผล ผศ.ดร.ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ   180,000.00 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 16 มี.ค.2552-15 มี.ค. 2554 341,300.00
9 การจำแนกความหมายของภาพโดยใช้โครงสร้างสเกเลตรอน อ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ 34,500.00     ม.ค.2552-ธ.ค.2552
(เบิกวันที่ 16/7/52 จำนวน 20,700 บาท และวันที่ 4/3/53 จำนวน 13,800 บาท)
85,000.00
10 ระบบตรวจนับวัตถุแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ อ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ 43,500.00     เม.ย.2553-ธ.ค.2553
(เบิกวันที่ 21/4/53)
103,000.00
11 การพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการจัดการเส้นทางสำหรับขนส่งสินค้าในภาคอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง ผศ.ดร. วราพร จิระพันธุ์ทอง   92,000.00 สำนักงานโครงการ IRPUS ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มิถุนายน 2552 - มิถุนายน 2553 92,000.00
12 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์ระดับผลการเรียนวิชาเลือก อาจารย์ประวัฒน์ เปรมธีรสมบูรณ์ 47,000.00     3 มกราคม 51 - 16 พฤษภาคม 2553 83,000.00
13 ประสิทธิภาพการใช้แบบฝึกหัดจำลองวิชาระบบฐานข้อมูล อ.ประวัฒน์ เปรมธีรสมบูรณ์ 10,000.00   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 4 มิ.ย. 53 10,000.00
14 การสำรวจพฤติกรรมและพัฒนาของผู้เรียนด้วยการจดเนื้อหาจากสื่อการสอนเพียงอย่างเดียว อ.ภคิน สิริรัตนกิจ 10,000.00   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 29 ก.ค. 53 10,000.00
15 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และจัดกลุ่มความสนใจของสมาชิกใน Facebook ด้วยวิธีการรีโลเคชั่นคลัสเตอร์ริ่ง : กรณีศึกษาจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อ.ปาณิตา ธูสรานนท์ 100,000.00   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 30 ก.ค. 53 100,000.00
16 การสกัดความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรไทยจากเอกสารภาษาไทย เพื่อสนับสนุนระบบการตอบคำถามอัตโนมัติ ผศ.ดร.ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ 100,000.00   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 30 ก.ค. 53 100,000.00
17 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์แบบโปรดักต์ไลน์และแบบน้ำตก ผศ.ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง 99,000.00   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 15 พ.ย. 53 99,000.00
18 การแปลความหมายด้วยวิธีการวัดความคล้ายของกราฟแบบจับคู่ ผศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ 100,000.00   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2 พ.ค. 54 100,000.00
19 การใช้กราฟความรู้เหตุและผลของข้อมูลจากเอกสารภาษาไทยเพื่อการตอบคำถามเหตุและผล ผศ.ดร.ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ   270,000.00 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 11 เม.ย. 54 270,000.00
22 ระบบสำหรับส่งพิกัดตำแหน่งผู้ใช้งาน ผ่านทาง voice channel บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นระบบปฎิบัติการ Android ไปยังระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ดร.มัชฌิกา อ่องแตง   180,000.00 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มิ.ย. 2554 - ก.พ. 2555 180,000.00
23 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโปรดักต์ไลน์และแบบน้ำตก ผศ.ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง 99,000.00     1 มิ.ย. - 30 พ.ย. 2554 99,000.00
24 ระบบการวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพแบบทดสอบออนไลน์ อ.ฐากร พฤกษวันประสุต และ ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ 97,000.00   ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1 พ.ย. 2554 - มิ.ย. 2555 97,000.00
25 การใช้กราฟความรู้เหตุและผลของข้อมูลจากเอกสารภาษาไทยเพื่อการตอบคำถามเหตุและผล ผศ.ดร.ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ   270,000.00 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 21 เมษายน 2554 - 15 มิถุนายน 2555 270,000.00