งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2556 (จำนวน 40 ชิ้นงาน)

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนในปีการศึกษา 2555-2556 (จำนวน 15 ชิ้นงาน) 

ลำดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/งานสร้างสรรค์ จำนวนเงินสนับสนุนที่ได้รับ ชื่อแหล่งเงินสนับสนุนจากภายนอก  ระยะเวลาในการดำเนินการ เงินสนับสนุนทั้งโครงการ
จากภายใน จากภายนอก
15 คิดค้นและพัฒนา ระบบสนทนาที่มีความปลอดภัยสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Secure Mobile Messaging System) ผศ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง   1,000,000 สำนักนายกรัฐมนตรี มี.ค.2557-มิ.ย. 2558 1,000,000
14 การวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ในกิจกรรมเกมคอมพิวเตอร์โดยใช้ผู้เล่นที่มีประสบการณ์ อาจารย์วิลาวัลย์  อินทร์ชำนาญ 89,200    

มี.ค. 2557- พ.ย. 2557

89,200
13 การพัฒนาแบบจำลองการติดตามความต้องการเพื่อสนับสนุนวิศวกรรมเว็บ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง 100,000               มี.ค. 2557- มี.ค.2558 100,000
12 การแปลความหมายภาพด้วยแนวคิดพื้นฐานความสัมพันธ์ของกราฟแบบลำดับชั้น ผศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ 99,970               กย. 2556-กย. 2557 99,970
11 การพัฒนาแนวทางส่งเสริมนวัตกรรมแบบเปิดในกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย ดร. อดิศร ณ อุบล 106,070               ก.ย. 2556-ก.ย.2557 106,070
10 Mobile Application สำหรับระบบ Traffic Voice Information Service(TVIS) ผศ.ดร.มัชฌิกา  อ่องแตง             250,000 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พฤศจิกายน 2555-กุมภาพันธ์ 2556 250,000
9 ระบบ CaptionPhone เพื่อให้บริการแบบ Making a Call Service บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ Android ผศ.ดร.มัชฌิกา  อ่องแตง   180,000 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พฤษภาคม 2555-ตุลาคม 2555 180,000
8 การหาความรู้โดยรวมจากความรู้เหตุและผลที่สกัดได้จากเอกสารภาษาไทยสำหรับการตอบคำถามเหตุและผลโดยอาศัยคำถามจากข้อความและภาพ ผศ.ดร.ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ, ผศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา,  รศ.ดร.ระพีพรรณ พิริยะกุล   480,000 ภายใต้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ประจำปีงบประมาณ 2556 มีนาคม 2555-มีนาคม 2557 480,000
7 การรู้จำท่าทางมนุษย์จากภาพส่วนบุคคลผ่านการวิเคราะห์การใช้พลังงานร่างกาย ผศ.นัศพ์ชาณัณ  ชินปัญช์ธนะ 99,970               ตุลาคม 2555 -พฤษภาคม 2556 99,970
6 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในวิธีสอนวิชาสำนักงานอิเล้กทรอนิกส์ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด อาจารย์สำราญ  ไผ่นวล 10,000               กรกฎาคม - ธันวาคม 2555 10,000
5

ระบบการวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพแบบทดสอบออนไลน์

อ.ฐากร พฤกษวันประสุต, ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ

97,000              

กันยายน 2554 - พฤษภาคม 2556

97,000
4

ตัวแบบสำหรับการคัดเลือกข้อความบนหน้าเว็บเพจ เพื่อการสร้างดัชนีของรูปภาพบนเว็บโดยใช้ตัวแบบของเอกสาร

อ.วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์

96,500              

กันยายน 2555 - พฤษภาคม 2556

96,500
3

ตัวแบบสำหรับการประเมินเนื้อหาบนเว็บเพจ เพื่อการสกัดข้อมูลสินค้าสำหรับระบบเปรียบเทียบราคาแบบอัตโนมัติของสินค้าบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผศ.ดร.วรสิทธิ์  ชูชัยวัฒนา

98,500              

กันยายน 2555 - พฤษภาคม 2556

98,500
2 การศึกษากระบวนการผลิตซอฟต์แวร์โดยอาศัยการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (A Study on Software Production Process with Social Network Analysis) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราพร จิระพันธุ์ทอง 49,500               พ.ค.2555  -  ธ.ค.2555 99,000
1 การเปรียบเทียบตำแหน่งเด่นและตำแหน่งด้อยของการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ Tablet PC ขนาด 7 นิ้วและ 10 นิ้ว: กรณีศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นที่ได้รับแจก Tablet PC จากโครงการของรัฐบาลในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดร. ปริญ เฟื่องวุฒิ 100,000               ส.ค.2555  -  มี.ค.2556 100,000

านวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนในปีการศึกษา 2551-2554 (จำนวน 25 ชิ้นงาน) 

ลำดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/งานสร้างสรรค์ จำนวนเงินสนับสนุนที่ได้รับ ชื่อแหล่งเงินสนับสนุนจากภายนอก ระยะเวลาในการดำเนินการ เงินสนับสนุนทั้งโครงการ
จากภายใน จากภายนอก
1 Know-Why Extraction from Textual Data for Supporting What Question Chaveevan Pechsiri,
Phunthara Soison,
U.Janviriyasopak
50,000.00     18-23 August 2008  
2 Know-Why Extraction from Textual Data for Problem Solving Phunthara Soison,
Chaveevan Pechsiri
88,790.00     16 -18 February 2009  
3 การจัดกลุ่มความหมายของภาพโดยใช้โครงสร้างสเกตรีตอน อ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ 109,000.00     ม.ค. 2552 - ส.ค. 2552  
4 การสร้างกราฟความรู้ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลข้อมูลเอกสารภาษาไทยเพื่อสนับสนุนการตอบคำถามเหตุและผล ผศ.ดร.ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ   260,000.00 สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) มิ.ย. 2551-พ.ค. 2552  
5 ระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมการจัดการในกระบวนการผลิตโดยเทคโนโลยี XML ดร. วราพร จิระพันธุ์ทอง   90,000.00 สำนักงานโครงการ IRPUS52 ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. 1 มิ.ย. 2551 - 31 มี.ค. 2552 90,000.00
6 การพัฒนาโมเดลเพื่อสนับสนุนการเลือกศึกษาต่อระดับ
อุดมศึกษาระดับปริญญา
ดร. วราพร จิระพันธุ์ทอง 105,000.00   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1 ก.ย. 2551 - 30 เม.ย. 2552 105,000.00
7 Apply Social Annotations to Retrieve and Re-rank Web Resource Worasit Choochaiwattana and Michael B. Spring 29,000.00 - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1 ม.ค. - 31 ธ.ต. 2551 -
8 การสร้างกราฟความรู้ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลจากข้อมูลเอกสารภาษาไทยเพื่อสนับสนุนการตอบคำถามเหตุและผล ผศ.ดร.ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ   180,000.00 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 16 มี.ค.2552-15 มี.ค. 2554 341,300.00
9 การจำแนกความหมายของภาพโดยใช้โครงสร้างสเกเลตรอน อ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ 34,500.00     ม.ค.2552-ธ.ค.2552
(เบิกวันที่ 16/7/52 จำนวน 20,700 บาท และวันที่ 4/3/53 จำนวน 13,800 บาท)
85,000.00
10 ระบบตรวจนับวัตถุแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ อ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ 43,500.00     เม.ย.2553-ธ.ค.2553
(เบิกวันที่ 21/4/53)
103,000.00
11 การพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการจัดการเส้นทางสำหรับขนส่งสินค้าในภาคอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง ผศ.ดร. วราพร จิระพันธุ์ทอง   92,000.00 สำนักงานโครงการ IRPUS ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มิถุนายน 2552 - มิถุนายน 2553 92,000.00
12 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์ระดับผลการเรียนวิชาเลือก อาจารย์ประวัฒน์ เปรมธีรสมบูรณ์ 47,000.00     3 มกราคม 51 - 16 พฤษภาคม 2553 83,000.00
13 ประสิทธิภาพการใช้แบบฝึกหัดจำลองวิชาระบบฐานข้อมูล อ.ประวัฒน์ เปรมธีรสมบูรณ์ 10,000.00   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 4 มิ.ย. 53 10,000.00
14 การสำรวจพฤติกรรมและพัฒนาของผู้เรียนด้วยการจดเนื้อหาจากสื่อการสอนเพียงอย่างเดียว อ.ภคิน สิริรัตนกิจ 10,000.00   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 29 ก.ค. 53 10,000.00
15 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และจัดกลุ่มความสนใจของสมาชิกใน Facebook ด้วยวิธีการรีโลเคชั่นคลัสเตอร์ริ่ง : กรณีศึกษาจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อ.ปาณิตา ธูสรานนท์ 100,000.00   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 30 ก.ค. 53 100,000.00
16 การสกัดความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรไทยจากเอกสารภาษาไทย เพื่อสนับสนุนระบบการตอบคำถามอัตโนมัติ ผศ.ดร.ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ 100,000.00   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 30 ก.ค. 53 100,000.00
17 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์แบบโปรดักต์ไลน์และแบบน้ำตก ผศ.ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง 99,000.00   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 15 พ.ย. 53 99,000.00
18 การแปลความหมายด้วยวิธีการวัดความคล้ายของกราฟแบบจับคู่ ผศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ 100,000.00   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2 พ.ค. 54 100,000.00
19 การใช้กราฟความรู้เหตุและผลของข้อมูลจากเอกสารภาษาไทยเพื่อการตอบคำถามเหตุและผล ผศ.ดร.ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ   270,000.00 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 11 เม.ย. 54 270,000.00
22 ระบบสำหรับส่งพิกัดตำแหน่งผู้ใช้งาน ผ่านทาง voice channel บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นระบบปฎิบัติการ Android ไปยังระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ดร.มัชฌิกา อ่องแตง   180,000.00 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มิ.ย. 2554 - ก.พ. 2555 180,000.00
23 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโปรดักต์ไลน์และแบบน้ำตก ผศ.ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง 99,000.00     1 มิ.ย. - 30 พ.ย. 2554 99,000.00
24 ระบบการวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพแบบทดสอบออนไลน์ อ.ฐากร พฤกษวันประสุต และ ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ 97,000.00   ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1 พ.ย. 2554 - มิ.ย. 2555 97,000.00
25 การใช้กราฟความรู้เหตุและผลของข้อมูลจากเอกสารภาษาไทยเพื่อการตอบคำถามเหตุและผล ผศ.ดร.ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ   270,000.00 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 21 เมษายน 2554 - 15 มิถุนายน 2555 270,000.00