หลักสูตรปริญญาตรี

"หลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552"

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (IS)

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นการบูรณาการความรู้ในด้านธุรกิจกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ปรัชญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคือ การผลิตบัณฑิตที่รอบรู้วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้เทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศมุ่งมั่นที่จะผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถประสานความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์และด้านการบริหารจัดการ ไปประยุกต์ใช้กับงานระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกต่อส่วนรวม ให้คำนึงถึงผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อบุคคล องค์กร และสังคม
รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

นักเทคโนโลยีสารสนเทศคือ ผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปรัชญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคือ การผลิตบัณฑิตที่รอบรู้วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้เทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งมั่นที่จะผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสามารถเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อบุคคล องค์กร และสังคม สามารถประสานความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบงานในธุรกิจ ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างระบบสารสนเทศที่มีประโยชน์และคุ้มค่า
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม(GT)

ปรัชญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การผลิตบัณฑิตที่รอบรู้วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้เทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกมมุ่งมั่นที่จะผลิตนักออกแบบเชิงโต้ตอบที่สามารถประสานความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับทฤษฎีการออกแบบไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเกม พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกต่อส่วนรวมให้คำนึงถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
รายละเอียดเพิ่มเติม