คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

   ปรัชญา  "ธุรกิจก้าวไกล  โดยใช้เทคโนโลยี"
   ปณิธาน "บัณฑิตต้องถึงพร้อมด้วยคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี"
   วิสัยทัศน์  "มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี  ผลิตบัณฑิตที่พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"
 

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีมีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีความเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และสังคม มีความรู้ความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ
 2. ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
 3. ให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน  และเชื่อมโยงกับการบูรณาการการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติ
 4. บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม           

 

             “นักเทคโนโลยีสารสนเทศ" หรือนักไอที คือ ผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2544  สถานที่ทำงานอยู่ที่อาคาร 6 ชั้น 8, 13, และ14    จัดการเรียนการสอนแยกเป็น  ระดับปริญญาตรี 3 สาขา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขา ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา  และระดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือ
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บ
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากนี้มีหน่วยงานย่อย 2 หน่วยงานคือ

 • ศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ ทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์, การฝึกอบรม, และการบริการวิชาการต่างๆ
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ทำหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในคณะที่มีภาคปฏิบัติเฉพาะทางจำนวน 10 ห้อง 422 ที่นั่ง  ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยของการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่างๆที่อยู่ในคณะ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งมั่นที่จะผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับความรู้ในศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อสร้างชิ้นงานหรือระบบงานที่มีคุณค่าทั้งต่อองค์กรและสังคม

ทุกวันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ผู้มีความรู้ทางด้านไอทีจึงเป็นที่ต้องการต่อทุกสายอาชีพ  หรือพูดอีกอย่างได้ว่ามีความรู้ทางไอทีเหมือนมีอาวุธติดตัวทำให้ไม่ตกงาน