ทีมนักวิจัยโครงการ EWEC-SEC ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ทีมนักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามในโครงการ “การย้ายถิ่นของแรงงานบนระเบียง EWEC-SEC: สถานการณ์ เส้นทาง แนวโน้ม และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี - กรมการจัดหางาน