ทีมนักวิจัยโครงการ EWEC-SEC ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม จังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ทีมวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามในโครงการ “การย้ายถิ่นของแรงงานบนระเบียง EWEC-SEC: สถานการณ์ เส้นทาง แนวโน้ม และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม - กรมการจัดหางาน

 

หอการค้าจังหวัดนครปฐม

 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม