ทีมนักวิจัยโครงการ EWEC-SEC ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์ และทีมวิจัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามในโครงการ “การย้ายถิ่นของแรงงานบนระเบียง EWEC-SEC: สถานการณ์ เส้นทาง แนวโน้ม และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราและหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา