ทีมนักวิจัย SDGs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าร่วมการประชุมเสนอรายงานชั้นกลาง


วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทีมนักวิจัย SDGs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (G1, G5, G7, G9) เข้าร่วมการประชุมเสนอรายงานชั้นกลาง โครงการสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฏหมาย 12 เป้าหมาย เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมแมนดาริน ซี โรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามสี่ เขตบางรัก กรุงเทพฯ