งานวิจัยด้านสังคม

 

เอกสารเชิงหลักการ

ศูนย์ประสานงานการศึกษา “การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน”

(Center for Children’s Social Protection Studies : CSPS)

 

    เด็กและเยาวชน เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ายิ่ง เป็นกำลังสำคัญที่จะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นทรัพยากรในการพัฒนาชาติบริหารบ้านเมืองต่อไปในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นกำลังแรงงานที่มีศักยภาพสูง ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย ที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2563 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) โดยมีสัดส่วนของเด็กที่ลดลง อีกทั้งเด็กและเยาวชนยังต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายต่างๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และกระแสนิยมที่ไม่เหมาะสมอันส่งผลต่อการเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของชาติในอนาคต

     องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ที่มีบางเป้าหมายให้การคุ้มครองดูแลเด็กและเยาวชน ทั้งในด้านการศึกษาขั้นต้น การส่งเสริมบทบาทสตรีและความเท่าเทียมกันทางเพศ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพสตรีมีครรภ์ ลดอัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นท้องไม่พร้อม (United Nations Development Programme, 2015) นอกจากนั้น ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Right of Child) แห่งองค์การสหประชาชาติ ก็ได้ระบุไว้ว่า เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากการถูกทำร้าย การถูกล่วงละเมิด การถูกทอดทิ้ง และการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กทุกรูปแบบ (ยูนิเซฟ ประเทศไทย, 2551) อ่านเพิ่มเติม

 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ศูนย์ประสานงานการศึกษา "การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน" : CSPS

1) โครงการวิจัย: ศูนย์ประสานงานการศึกษา "การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน"

รายละเอียดโครงการวิจัย

 รหัสโครงการ :  RDG5840004
 ชื่อโครงการภาษาไทย :  ศูนย์ประสานงานการศึกษา "การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน"
 ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :  Center for Children's Social Protection Studies : CSPS
 ผู้ประสานงาน :  รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์
 บุคลากร :
 ผู้ประสานงานศูนย์ฯ 1 คน
 ผู้ช่วยผู้ประสานงาน 1 คน
 คณะกรรมการกำกับทิศทางศูนย์ฯ ไม่เกิน 12 คน
 นักวิจัย 2 คน
 ผู้ช่วยนักวิจัย 2 คน
 เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงินและธุรการ 1 คน
 เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ 1 คน
 ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ปี (2 มิถุนายน 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)
 วัตถุประสงค์ :  1.เพื่อระดมทุนและส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยภายใต้ประเด็นงานวิจัยที่ศูนย์ประสานงาน CSPS สนใจศึกษา
 2.เพื่อประสานงานเครือข่ายนักวิจัยด้านเด็กและเยาวชน เพื่อจัดการองค์ความรู้ สังเคราะห์และถอดบทเรียนงานวิจัย
 3.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนต่อสาธารณะ
 งบประมาณทั้งโครงการ :  2,304,720 บาท
 บทคัดย่อ :  -
 รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ :  -

 

การดำเนินงานของศูนย์ CSPS

โครงการวิจัย ปีที่ 1

1) โครงการวิจัย: การศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นคนดีคนเก่งของนักเรียนไทย

รายละเอียดโครงการวิจัย

 รหัสโครงการ :  RDG5840054
 ชื่อโครงการภาษาไทย :  การศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นคนดีคนเก่งของนักเรียนไทย
 ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :  -
 หัวหน้าโครงการ :  อ.ดวงจันทร์ วรคามิน
 ทีมวิจัย :
 อ.ดวงจันทร์ วรคามิน หัวหน้าโครงการ
 รศ.ดร.ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ นักวิจัย
 ดร.ยศวีย์ สายฟ้า นักวิจัย
 ณัฏฐ์ ภูริพัฒน์สิริ ผู้ช่วยนักวิจัย
 ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ปี (15 กันยายน 2558 - 14 กันยายน 2559)
 วัตถุประสงค์ :  1.เพื่อสร้างเครื่องมือวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการมีจิตสาธารณะของนักเรียนไทย
 2.เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านการคิดวิเคราะห์และการมีจิตสาธารณะของนักเรียนไทย
 3.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการมีจิตสาธารณะของนักเรียนไทย
 4.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์กับการมีจิตสาธารณะของนักเรียนไทย
 งบประมาณทั้งโครงการ :  2,329,800 บาท
 บทคัดย่อ :  -
 รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ :  -

 

2) โครงการวิจัย: การศึกษานโยบายการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษา

รายละเอียดโครงการวิจัย

 รหัสโครงการ :  RDG5840050
 ชื่อโครงการภาษาไทย :  การศึกษานโยบายการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษา
 ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :  -
 หัวหน้าโครงการ :  ผศ.ไพรินทร์ ชลไพศาล
 ทีมวิจัย :
 ผศ.ไพรินทร์ ชลไพศาล หัวหน้าโครงการ
 รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร นักวิจัย
 อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ นักวิจัย
 ผศ.ดร.ระพีพัฒน ภาสบุตร นักวิจัย
 ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์ ผู้ช่วยนักวิจัย
 ณัฏฐ์ ภูริพัฒน์สิริ ผู้ช่วยนักวิจัย
 ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ปี (15 กันยายน 2558 - 14 กันยายน 2559)
 วัตถุประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาธรรมชาติและขอบข่ายของสถานการณ์พฤติกรรมความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษา
 2.เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษา
 3.เพื่อศึกษานโยบายและผลการดำเนินนโยบายในอดีตของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงหรือใช้ใน
 การพัฒนานักเรียนอาชีวศึกษา ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลว
 4.เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนากลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อป้องกันการใช้ความรุนแรง ตลอดจนสร้างและพัฒนาคู่มือ
 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่สามารถใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การพัฒนาและการแก้ปัญหาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
 งบประมาณทั้งโครงการ :  2,756,600 บาท
 บทคัดย่อ :  -
 รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ :  -

 

3) โครงการวิจัย: การสังเคราะห์องค์ความรู้การคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็ก

รายละเอียดโครงการวิจัย

 รหัสโครงการ :  RDG5840053
 ชื่อโครงการภาษาไทย :  การสังเคราะห์องค์ความรู้การคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็ก
 ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :  -
 หัวหน้าโครงการ :  รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์
 ทีมวิจัย :
 รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์ หัวหน้าโครงการ
 ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง นักวิจัย
 ดร.ฐิติมา โห้ลำยอง นักวิจัย
 กมลชนก ขำสุวรรณ นักวิจัย
 ธเนศ กิติศรีวรพันธุ์ นักวิจัย
 อ.นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล นักวิจัย
 จีรวรรณ หงษ์ทอง นักวิจัย
 ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ปี (15 กันยายน 2558 - 14 กันยายน 2559)
 วัตถุประสงค์ :  1.เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองทางสังคมเด็ก โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์และรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยว
 กับการคุ้มครองสิทธิเด็ก รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย
 2.เพื่อรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก โดยมุ่งศึกษาในกลุ่มเด็กที่มีความเปราะบาง มุ่งเน้นหาคำตอบถึงระบบการคุ้มครอง
 เด็กที่เหมาะสม
 3.เพื่อให้ได้ช่องว่างการวิจัย (Research gap) และช่องว่างทางนโยบาย (Policy gap) ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทางสังคมเด็ก
 งบประมาณทั้งโครงการ :  1,928,300 บาท
 บทคัดย่อ :  -
 รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ :  -

 

4) โครงการวิจัย: การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของเด็กและเยาวชนไทยที่กระทำผิดซ้ำ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของชีวิตก่อนคืนสู่สังคม

รายละเอียดโครงการวิจัย

 รหัสโครงการ :  RDG5840046
 ชื่อโครงการภาษาไทย :  การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของเด็กและเยาวชนไทยที่กระทำผิดซ้ำ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของชีวิตก่อนคืนสู่สังคม
 ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :  -
 หัวหน้าโครงการ :  ศ.พ.ต.อ หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
 ทีมวิจัย :
 ศ.พ.ต.อ หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา หัวหน้าโครงการ
 ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ นักวิจัยหลัก
 อ.นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล นักวิจัยร่วมโครงการ
 อ.มุทิตา มากวิจิตร์ นักวิจัยร่วมโครงการ
 ดร.ธเนศ เกษศิลป์ นักวิจัยร่วมโครงการ
 ร.ต.ต.พิชิตพล ราชคม ผู้ช่วยนักวิจัย
 ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ปี 6 เดือน (15 กันยายน 2558 - 15 มีนาคม 2560)
 วัตถุประสงค์ :  1.เพื่อทำความเข้าใจกระบวนทัศน์ของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำ ในมิติของการให้คุณค่าชีวิตในอดีต ความหมายของการมีชีวิต
 ในปัจจุบัน และความมุ่งหวังต่อชีวิตในอนาคต
 2.เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์จากการกระทำผิดซ้ำสู่การตระหนักในคุณค่าของชีวิต เพื่อการกลับตนเป็นคนดี
 และการมีทัศนคติเชิงบวกของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมปรับพฤติกรรมและทัศนคติ
 งบประมาณทั้งโครงการ :  2,633,070 บาท
 บทคัดย่อ :  -
 รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ :  -

 

การพัฒนาโจทย์วิจัย

โครงการวิจัยใหม่ที่จะพัฒนาภายใต้ศูนย์ CSPS

 ลำดับ  ชื่อโครงการ  หัวหน้าโครงการ  นักวิจัยหลัก  หมายเหตุ
1  ชุดโครงการครอบครัว  ศ.ดร. พัชราวลัย วงศ์บุญสิน  -  -
2  สังเคราะห์ถอดบทเรียนเด็กท้อง  รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา  -  -
3  Gender ในกลุ่มเด็ก  รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา  -  -
4  Gen Alpha & Gen Y  ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร  -  -
5  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 วิทยาเขตกำแพงแสน
 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  -  -

 

การจัด Forum

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจประชุมระดมความคิดเห็น "ครอบครัวและการคุ้มครองเด็ก มิติความท้าทายในสังคมสูงวัย"

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ CSPS มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง "ครอบครัวและการคุ้มครองเด็ก มิติความท้าทายในสังคมสูงวัย" ณ ห้อง 301 ชั้น 3 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 


สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับองค์ความรู้ การคุ้มครองเด็กและเยาวชน

วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09.00-13.00 น. ศูนย์ CSPS จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ความรู้ การคุ้มครองเด็กและเยาวชนของประเทศไทย ในประเด็นเกี่ยวกับฐานแนวคิดการคุ้มครองเด็ก พัฒนาการ ปัญหา และอุปสรรคการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย นิยามระบบการคุ้มครองเด็ก และตัวอย่างการทำงานของระบบคุ้มครองเด็ก ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน

อ่านเพิ่มเติม

 

 


ประชุมระดมความคิด

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00-16.30 น. ศูนย์ประสานงานการศึกษา “การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน (ศูนย์ CSPS)” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู สุขารมณ์ ผู้ประสานงานศูนย์ CSPS จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางศูนย์ฯ ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์ พญ.อลิสา วัชรสินธุ ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางศูนย์ฯ เป็นประธานในที่ประชุม ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ กรรมการและเลขานุการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกว. ฝ่ายชุมชนและสังคม (ฝ่าย 4) เป็นวิทยากรพิเศษ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน ร่วมพิจารณากำหนดยุทธศาสตร์และโจทย์วิจัยของศูนย์ฯในปี 2559

อ่านเพิ่มเติม

 


ISESประชุมคณะกรรมกำกับทิศทางศูนย์ CSPS ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ศูนย์ CSPS จัดประชุมคณะกรรมกำกับทิศทางศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2558 เพื่อร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์การทำงาน และกำหนดโจทย์วิจัยสำหรับปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 


 

ฐานข้อมูลเด็กและเยาวชน

Test