รู้จัก ISES

ประวัติสถาบัน

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ
(Institute for Social and Economic Studies : ISES)
 

               ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อค้นหาความจริงจากปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเป็นแหล่งระดมความคิดของนักวิชาการหลากหลายสาขาวิชาเพื่อตั้งประเด็นปัญหาการศึกษาวิจัยให้ได้แนวความคิดและคำตอบใหม่ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสังคมและเศรษฐกิจไทย เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย มาตรฐานความเป็นอยู่ของชาวไทย และชี้นำสังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาของชาติต่อไป นอกจากนี้ยังรับทำงานวิจัยจากภายนอกและภายใน มีการจัดสัมมนาและติดตามปัญหาต่างๆของบ้านเมืองอย่างเป็นกลาง 

    

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ
 

ผู้ดำรงตำแหน่ง

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)

   รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

2544-2546

   รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม

2546-2550

   รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู สุขารมณ์

2557-ปัจจุบัน

 
 
 

ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลผลิต

ตัวชี้วัด

 1. ผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ระดับชาติและนานาชาติที่เป็นประโยชน์ช่วยในการแก้ปัญหา ส่งสัญญาณเตือน และอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ภายใต้การบูรณาการความรู้จากศาสตร์หลายแขนง ตลอดจนการเผยแพร่/นำเสนอ ผลงานต่อสาธารณชนในรูปแบบต่างๆ
 1. ระดมทุนเพื่อการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยทั้งของภาครัฐ และเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ

 ผลงานวิจัย

 1. จำนวนโครงการวิจัย 6 โครงการต่อปี
 1. จำนวนงบประมาณวิจัย 12 ล้านบาทต่อปี
 1. ส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนเครือข่ายหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานองค์กร มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ

มีเครือข่ายวิจัย

 1. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วมเครือข่ายไม่น้อยกว่า 3.51
 1. จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความวิชาการของสถาบัน

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ

 1. เว็บไซต์
 2. วารสาร
 3. งานสัมมนาวิชาการ
 1. ผลงานวิจัยของสถาบันฯ มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
 2. วารสาร
 3. จัดสัมมนาปีละครั้ง
 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากร สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 1. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการพัฒนานโยบายและแผนกลยุทธ์ของ ISES ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

 

 

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ

 

 

บุคลากรมีส่วนร่วม

 1. บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ ร้อยละ 100
 1. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบริหารงานของผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3.51

 

 

ปณิธาน

ปณิธาน

การวิจัยก้าวหน้า พัฒนาประเทศ

 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เป็นสถาบันการวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้
ภายใต้การบูรณาการศาสตร์หลายแขนง
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 

พันธกิจ

พันธกิจ

 

 1. ผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ระดับชาติและนานาชาติที่เป็นประโยชน์ ช่วยในการแก้ปัญหา ส่งสัญญาณเตือน และอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ภายใต้การบูรณาการความรู้จากศาสตร์หลายแขนง ตลอดจนการเผยแพร่/นำเสนอ ผลงานต่อสาธารณชนในรูปแบบต่างๆ

 2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า