เจ้าหน้าที่ ISES

นักวิจัย

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นายณรงค์ จุลเพชร

นักวิจัย
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กำลังศึกษาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Read more

 

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นายณัฏฐ์ ภูริพัฒน์สิริ

นักวิจัย
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กำลังศึกษาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Read more

 

เจ้าหน้าที่

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นางสาวชนาธิป มิธิดา

เลขานุการรองอธิการบดีสายงานวิจัย
และหัวหน้าสำนักงาน
Read more
สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นางสาวธณัฎฐา ประเสริฐศรี

ผู้ช่วยนักวิจัย
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Read more
สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นางสาวสุภาพรรณ ธาราพงษ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Read more
สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ

นางสาวนุสบา เบ๊ะกี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Read more