ผู้บริหาร ISES

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู สุขารมณ์

รองอธิการบดีสายงานวิจัย และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Ph.D (Ag.Econ.) University of Nebraska at Lincol, USA
Research and Articles

 

 

 

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

เมธีวิจัยอาวุโส
  • Ph.D. (Economics), University of Georgia, USA
Research and Articles