งานวิจัยด้านเศรษฐกิจ

 

ISES  ISES

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ

(Institute for Social and Economic Sciences)

 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

 

 

 

 

 

การดำเนินงานของสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ

โครงการวิจัย ปีที่ 1

1) โครงการวิจัย: ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการวิจัย

 รหัสโครงการ :  RDG5840028
 ชื่อโครงการภาษาไทย :  ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น
 ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :  Efficiency in Revenue Collection of Local Administrations
 หัวหน้าโครงการ :  ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
 ทีมวิจัย :
 ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ หัวหน้าโครงการ
 ดร.ชัยสิทธิ์ บุณยเนตร นักวิจัย
 ดร.ปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย นักวิจัย
 ณรงค์ จุลเพชร นักวิจัย
 ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ปี (15 กันยายน 2558 - 14 กันยายน 2559)
 วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อรวบรวมข้อมูลรายได้ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง (รายได้ห้าหมวด) นำมาวิเคราะห์ความแตกต่าง ข้ามจังหวัด / ภาค / เปรียบเทียบขนาดใหญ่-เล็ก เทศบาล และ อบจ. ใช้การสำรวจปฐมภูมิ
  2. ศึกษาความสัมพันธ์ของรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บ กับตัวแปรต่างๆ รวมทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ความริเริ่ม จัดเก็บค่าธรรมเนียม การบริหารเงินสะสม เทศพาณิชย์ การออกข้อบัญญัติ
  3. เพื่อประยุกต์แบบจำลองเศรษฐมิติ ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น ค้นหา "หน่วยงานแนวหน้า"
  4. ศึกษาพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการร่วมมือเสียภาษีและค่าธรรมเนียม ความคาดหวังต่อบริการสาธารณะท้องถิ่นในอนาคต
  5. เพื่อถอดบทเรียนองค์การปกครองท้องถิ่นหน่วยแนวหน้า โดยเฉพาะการขยายฐานรายได้ เช่น ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ภาษีทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนบริบทเชิงพื้นที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 งบประมาณทั้งโครงการ :  1,637,900 บาท
 บทคัดย่อ :  -
 รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ :  -

 

การพัฒนาโจทย์วิจัย

โครงการวิจัยใหม่ที่จะพัฒนาภายใต้สถาบัน ISES

 ลำดับ  ชื่อโครงการ  หัวหน้าโครงการ  นักวิจัยหลัก  หมายเหตุ
1  ชุดโครงการการท่องเที่ยว  ผศ.ดร. ธรรญชนก เพชรานนท์  -  -
2  ชุดโครงการการค้ามนุษย์  ดร. กรรภิรมย์ โกมลารชุน  อ.นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล  -
3  ชุดโครงการนิเทศศาสตร์  ดร. ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา  -  -
4  การทำให้ยาเสพติดถูกกฎหมาย  ดร. กรรภิรมย์ โกมลารชุน  -  -
5  การขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 การกระจุกตัวของการซื้อขายที่ดิน
 ความเหลื่อมล้ำการคลังท้องถิ่น และ
 ความขัดแย้งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
 การใช้ที่ดิน
 ศ.ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์  -  -
6  การย้ายถิ่นของแรงงานบนระเบียง
 EWEC-SEC : สถานการณ์ เส้นทาง
 แนวโน้ม และผลกระทบต่อการพัฒนา
 เศรษฐกิจและสังคม
 -  -  -
7  ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
 นอกการศึกษา (OOSC)
 -  -  -
8  โครงการ CSR บริษัท เบทาโกร จำกัด
 (มหาชน) “โมเดลช่องสาลิกา”
 จังหวัดลพบุรี
 ผศ.ไพรินทร์ ชลไพศาล  -  -

 

การจัด Forum

test

ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

test