นักวิจัย DPU

วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาจารย์ดวงจันทร์ วรคามิน

อาจารย์ประจำ วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Northeastern University บอสตัน สหรัฐอเมริกา

Read more

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรินทร์ ชลไพศาล

อาจารย์ประจำ วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง นิติศาสตรบัณฑิต
Read more

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิฏิรัตน์ ทิพรส

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิจัย และอาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
 • B.Sc. (Statistics), Khon Kaen University, Khon Kaen , Thailand, 2001
 • M.S.(Statistics), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2003
 • Ph.D.(Statistics), National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand, 2011
Read more

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดร. กรรภิรมย์ โกมลารชุน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542
 • น.บ.ท., 2543
 • น.ม. (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
 • LL.M. (Magna cum laude), Freidrich-Wilhelms-Universität Bonn University of Bonn), Germany, 2552
 • Dr.iur. (Magna cum laude), Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (University of Bonn), Germany
  (วิทยานิพนธ์ เรื่อง “วัตถุแห่งคดีในคดีอาญา: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเยอรมันกับกฎหมายไทย”), 2556
Read more

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน แสงพิกุล

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 • ปริญญาเอก (Tourism Management), University of South Australia, Australia (scholarship awarded by Dhurakij Pundit University)
 • ปริญญาโท (Management), Southeastern Louisiana University, USA (scholarship awarded by Southeastern Louisiana University)
 • ปริญญาตรี (Hotel Management with Honor) Assumption University, Thailand (obtained the highest GPA. and ranked number 1 in the department)
 • Graduate Certificate in Business English, University of South Carolina, USA
Read more

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีสายงานสื่อสารและพัฒนาแบรนด์
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
 • ศศ.บ. (ประชาสัมพันธ์)
 • นศ.ม (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
 • Ph.D. (Communication Arts)
Read more
สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดร. ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์
 • นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นศ.ม. (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Read more
สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาจารย์การดา ร่วมพุ่ม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 • ว.บ. (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นศ.ม. (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Read more