นักวิจัยวุฒิคุณ

นักวิจัยอาวุโส

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รองศาสตราจารย์ ศิริพร สัจจานันท์

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Diploma (Commercial Policy) : World Trade Organization, Switzerland (ทุนสหประชาชาติ)
 • Certificate (General Management) : Administrative Staff College of India, India (ทุนรัฐบาลอินเดีย)
 • Certificate (US. Economy and Public Policy) : Oklahoma State University, USA. (ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา)
 • ศึกษางานวิจัยที่ Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University, Japan (ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น)

โทรศัพท์: 0-2954-7300 ต่อ 465
อีเมล: ecasssir@yahoo.com

Research and Articles

 

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รองศาสตราจารย์ ดร. ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • D. (Law) Lancaster University (UK) (ทุนS.T.O.U. Scholarship)
 • M. (International Comparative Law and European Law) Vrije Universiteit Brussels (Belgium)
  (ทุนBelgian Government Scholarship)
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุนนักเรียน เรียนดี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอด 4 ปี)

 

Curriculum vitae

 

 

นักวิจัยภายนอก

โครงการ : ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น

ISES

ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

Education: Ph.D. (Economics), University of Georgia, USA

 • โทรศัพท์: 0-2727-3650

Read more

 


โครงการ : ครอบครัวและการคุ้มครองเด็ก มิติความท้าทายในสังคมสูงวัย

ISES

ศาสตราจารย์ ดร. พัชราวลัย วงศ์บุญสิน

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education: Ph.D. Graduate School of Laws, Kyushu University, Japan

 • โทรศัพท์: 0-2218-7358
 • โทรสาร: 0-2255-1469
 • อีเมล: patcharawalai.w@chula.ac.th

Read more

 


โครงการ : การศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นคนดีคนเก่งของนักเรียนไทย

ISES

รองศาสตราจารย์ ดร. ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education: Ph.D. in Economics, Michigan State University

 • โทรศัพท์: 0-2218-7350
 • โทรสาร: 0-2255-1469
 • อีเมล: pungpond_r@yahoo.com

Read more

 

ISES

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศวีร์ สายฟ้า

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อีเมล: yotsawee.s@gmail.com

Read more

 


โครงการ : การศึกษานโยบายการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษา

ISES

รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร

คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Education: ปร.ด. (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)

 • โทรศัพท์: 0-2800-2840-60
 • อีเมล: sunee.kan@mahidol.ac.th

Read more

 

ISES

ดร. ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Education: วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • โทรศัพท์: 0-2649-5000 Ext.17625
 • โทรสาร: 0-2262-0809
 • อีเมล: thasukbsri@gmail.com

Read more

 

ISES

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพีพัฒน ภาสบุตร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Education: M.A. (Economic) English Program

 • โทรศัพท์: 0-2549-4815
 • อีเมล: rapeepat@rmutt.ac.th

 

ISES

ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 


โครงการ : การสังเคราะห์องค์ความรู้การคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็ก

ISES

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัมพร โห้ลำยอง

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Education: Ph.D. (Economics)

 • โทรศัพท์: 0-2441-0201-4 Ext.619
 • อีเมล: charamporn.hol@mahidol.ac.th

Read more

 

ISES

ดร. ฐิติมา โห้ลำยอง

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

 

ISES

กมลชนก ขำสุวรรณ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Education: M.A. (วิจัยประชากรและสังคม)

 • โทรศัพท์: 0-2441-0201-4 Ext.528
 • อีเมล: kamolchanok.khu@mahidol.ac.th

 

ISES

ธเนศ กิติศรีวรพันธุ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

ISES

จีรวรรณ หงษ์ทอง

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โทรศัพท์: 0-2441-0201-4 Ext.100
 • อีเมล: jeerawan.hot@mahidol.ac.th, bjee17@hotmail.com

 


โครงการ : การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของเด็กและเยาวชนไทยที่กระทำผิดซ้ำ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของชีวิตก่อนคืนสู่สังคม

ISES

ศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก หญิง ดร. พัชรา สินลอยมา

คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Education: ปร.ด. (อาชญาวิทยา การบริหารยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)

Read more

 

ISES

ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Education: Ph.D. (Demography) College of Population Studies, Chulalongkorn University

Read more

 

 

ศาสตราจารย์วิจัยพิศิษฐ์

Cooperation between ISES and DPU Jedi Researcher Research Talent Development (RTD) Program with Professor Michael McAleer for the academic years 2016-2020

ISES

Professor Dr. Michael McAleer

Education: Ph.D. in Economics, Queen's University

 • University Distinguished Chair Professor Department of Quantitative Finance College of Technology Management National Tsing Hua University Hsinchu, Taiwan
 • Erasmus Visiting Professor of Quantitative Finance Econometric Institute Erasmus School of Economics Erasmus University Rotterdam The Netherlands
 • Distinguished Visiting Professor Department of Quantitative Economics Complutense University of Madrid Spain
 • Adjunct Professor Department of Mathematics and Statistics University of Canterbury Christchurch New Zealand
 • University Distinguished Research Professor Dhurakij Pundit University Bangkok Thailand
 • IAS Adjunct Professor, Institute of Advanced Sciences, Yokohama National University, Japan

Read more

 

-->