บุคลากร

 

อาจารย์นงนิภา ตุลยานนท์

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.Acc. Thammasat University
 • ปริญญาโท บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ M.S.(Accounting) Thammasat University
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TAX Auditor)

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2537-2539 หัวหน้าสายเงินฝากธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน)สาขางามวงศ์วาน
 • 2539-2545
  อาจารย์ประจำแผนกบัญชี กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
  พนักงานชั้นกลาง ธนาคารไทยพานิชย์จำกัด (มหาชนสาขาบางลำพู
  พนักงานช่วยบริหาร ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชนสาขางามวงศ์วาน
 • 2545-2547 อาจารย์ประจำ คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2547-2548 หัวหน้าหมวดวิชาการตรวจสอบและระบบสารสนเทศทางการบัญชีคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2549-2554 หัวหน้าหมวดวิชาตรวจสอบและภาษี คณะการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2555-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะการบัญชี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หมายเลขติดต่อภายใน

 • 616

 


 

นางสาวสุพิชฌาย์ กองเกตุใหญ่

เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)
  Bachelor of Communication Arts (Public Relations) 
 • กำลังศึกษา ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  Master of Science (Information Technology)

หมายเลขติดต่อภายใน

 • 616 - 618