บุคลากร

ผศ.เพ็ญธิดา พงษ์ธานี

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บช.บ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • ปริญญาโท บธ.ม.(การบัญชี)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์

 • ปัจจุบัน            รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะการบัญชี

 • 2556              เลขานุการคณะการบัญชี

 • 2554-2556      หัวหน้าศูนย์ฝึกปฏิบัติงานคณะการบัญชี

 • 2549-2550      เลขานุการคณะการบัญชี

 • 2544-2547      เลขานุการคณะการบัญชี

 • 2540-2543      หัวหน้าแผนกวินัยและพัฒนานักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา

 • 2540               รักษาการหัวหน้าแผนกวินัยและพัฒนานักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา

 • 2538- ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำคณะการบัญชี

หมายเลขติดต่อภายใน

 • 616

 


 

คุณวิไล จั่นเผือก

เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี

การศึกษา

 • ปวช.การบัญชี พาณิชยการสามเสน
  Vocatinal Certificate in Accounting Samsan Commercial School

หมายเลขติดต่อภายใน

 • 616