บุคลากร

อาจารย์สุพิชา ศรีสุคนธ์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
  B.B.A.(Accounting) Assumption University
 • ปริญญาโท บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  M.P.A.(Accounting) Thammasat University

หมายเลขติดต่อภายใน

 • 616

 


 

คุณวิไล จั่นเผือก

เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี

การศึกษา

 • ปวช.การบัญชี พาณิชยการสามเสน
  Vocatinal Certificate in Accounting Samsan Commercial School

หมายเลขติดต่อภายใน

 • 616