บุคลากร

อาจารย์สุพิชา ศรีสุคนธ์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
  B.B.A.(Accounting) Assumption University
 • ปริญญาโท บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  M.P.A.(Accounting) Thammasat University

หมายเลขติดต่อภายใน

 • 616

 


 

นางสาวสุพิชฌาย์ กองเกตุใหญ่

เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)
  Bachelor of Communication Arts (Public Relations) 
 • กำลังศึกษา ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  Master of Science (Information Technology)

หมายเลขติดต่อภายใน

 • 616 - 618