การบริการ

บริการของสถาบันฯ

1. บริการด้านการจัดหลักสูตรและสัมมนาแก่บุคคลทั่วไป (Public Offering Service)
  • หลักสูตรการอบรมโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)
                - การอบรม 27 ชั่วโมงของผู้ทำบัญชี
                - การอบรม 9 ชั่วโมงของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
                - การอบรมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  • หลักสูตรการอบรมด้านการพัฒนาทักษะของนักวิชาชีพบัญชี – ภาษาอังกฤษ การใช้โปรแกรมทางบัญชี และการทำบัญชีอย่างมืออาชีพ
  • หลักสูตรการอบรมด้านกฎหมายและการวางแผนภาษีอากร
  • หลักสูตรการอบรมด้านการบริหารความเสี่ยง
  • หลักสูตรการอบรมด้านการบริหารต้นทุนและเทคนิคการลดต้นทุนโดยใช้ Six Sigma methodology
  • หลักสูตรการอบรมด้านการบริหารจัดการ
2. บริการด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ (In-house Training Service)
3. บริการด้านการวางระบบและพัฒนาระบบบัญชีตามความต้องการของสถานประกอบการ (Accounting System Design and Development Service)
4. บริการให้คำปรึกษา (Consultation Service)