ศูนย์สนเทศ และหอสมุด


           ให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า การวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย


รายละเอียดเพิ่มเติม