พระภิกษุ

พระราชวงศ์ | พระภิกษุ | บุคคลธรรมดา 
ผู้รับหนังสือ คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย คำที่ใช้ในการ
จ่าหน้าซอง
 

2. พระภิกษุ

2.1 สมเด็จพระสังฆราช เจ้า ขอประทานกราบทูล.. (ออกพระนาม) ใต้ฝ่าพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า ควรมิควรแล้วแต่จะ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ขอประทานกราบทูล…..  (ระบุพระนาม)…..
2.2 สมเด็จพระสังฆราช กราบทูล…… ฝ่าพระบาท
(ชาย) เกล้ากระหม่อม
(หญิง) เกล้ากระหม่อมฉัน

 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด กราบทูล …..
(ระบุพระนาม)…..
2.3 สมเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะ นมัสการ…… พระคุณเจ้า กระผม-ดิฉัน ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง นมัสการ……
2.4 พระราชาคณะ นมัสการ……. พระคุณท่าน กระผม-ดิฉัน ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง นมัสการ……
2.5 พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป นมัสการ…… ท่าน  ผม-ดิฉัน ขอนมัสการด้วยความเคารพ  นมัสการ……