At Guilin University

ภาพกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถเทียบโอนหน่วยกิตการเรียนได้ 2 วิชา เป็นระยะเวลา 1 เดือน ภายใต้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 7 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักศึกษาได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาอย่างแท้จริงและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยจีน