ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง คนสวน
ประจำหน่วยงาน ฝ่ายภูมิทัศน์และยานพาหนะ
จำนวนที่รับสมัคร 2
เพศ
อายุ
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ดูแลพื้นสวนที่ได้รับมอบหมาย
วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ทำงาน มีประสบการณ์ดูแลงานสวน ประสบการณ์การตัดแต่งกิ่งไม้
ทักษะและความสามารถพิเศษ ใชเเครื่องตัดหญ้า รถตัดหญ้าเป็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
วันเริ่มรับสมัคร 2017-08-11
วันสุดท้ายรับสมัคร 2017-09-30
สถานที่รับสมัคร ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อีเมล์ hrjob@dpu.ac.th
รายละเอียดอื่นๆ
อีเมล hrjob@dpu.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ตำแหน่งงานอื่นๆ