ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หน่วยธุรการและเลขานุการ

 • งานสารบรรณและธุรการ
 • งานเลขานุการ
 • งานเตรียมการประชุมคณะกรรมการบุคคล
 • การออกหนังสือรับรอง
 • การจัดการทำประกาศ คำสั่ง
 • การจัดทำงบประมาณของฝ่าย

แผนกสรรหาคัดเลือก และว่าจ้าง

 • งานอัตรากำลังคน
 • การรับสมัครและสัมภาษณ์
 • การประสานงานการคัดเลือกและการทดสอบ
 • การทำสัญญาจ้างงาน
 • การประเมินผลระยะทดลองงาน
 • การแต่งตั้งและถอดถอนชื่อการเป็นอาจารย์
 • การทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้กับอาจารย์ชาวต่างชาติ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนกค่าตอบแทนและสารสนเทศ

 • การจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ
 • การยื่นเสียภาษีเงินได้
 • การส่งเงินสมทบกองทุนต่างๆ
 • การจัดให้มีฐานข้อมูลประวัติบุคลากรและข้อมูลวัน เวลาการมาปฏิบัติงาน และการลา
 • การจัดทำสถิติข้อมูลต่างๆ

แผนกพัฒนาบุคลากร

 • การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
 • จัดการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนกบุคลากรสัมพันธ์และสวัสดิการ

 • การจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานวันคล้ายวันสถาปนา งานรำลึกผู้ก่อตั้ง งานปีใหม่ งานกีฬา งานคัดเลือกบุคลากรดีเด่น กิจกรรม 5 ส. ฯลฯ
 • การขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์
 • งานวินัย
 • งานสวัสดิการ อาทิ เบิกเงินเดือนล่วงหน้า เงินยืมสวัสดิการ การยกเว้นค่าเล่าเรียนบุตร การตรวจสุภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ห้องพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ เงินสงเคราะห์งานศพ เงินบำเหน็จ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การเยี่ยมไข้บุคลากร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งในและภายนอก
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย