ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง หน่วยงาน ปิดรับสมัคร  
Online Marketing Professional ฝ่ายสื่อสารการตลาด 2018-03-31 รายละเอียด
อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ 2018-03-31 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ป.โท วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ 2018-03-31 รายละเอียด
อาจารย์ประจำ/พิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 2018-03-31 รายละเอียด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2018-03-31 รายละเอียด