ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง หน่วยงาน ปิดรับสมัคร  
อาจารย์ประจำ/พิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 2017-12-31 รายละเอียด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2017-12-31 รายละเอียด
คนสวน ฝ่ายภูมิทัศน์และยานพาหนะ 2017-12-31 รายละเอียด
HR NEW>DNA (Strategy & Operation) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2017-12-22 รายละเอียด
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี 2017-12-31 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่แผนกความร่วมมือกับประเทศจีน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 2017-12-31 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2017-12-31 รายละเอียด
อาจารย์ประจำหลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ 2017-12-31 รายละเอียด
อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ 2017-12-31 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่บริการนักศึกษา สายงานกิจการนักศึกษา 2017-12-31 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 2017-12-31 รายละเอียด
อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2017-12-31 รายละเอียด
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี 2017-12-31 รายละเอียด