ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง หน่วยงาน ปิดรับสมัคร  
ครูปฏิบัติการ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ 2017-02-01 รายละเอียด
ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 2017-02-01 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ฝ่ายบัญชี 2017-02-01 รายละเอียด
อาจารย์ประจำหลักสูตรการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการโรงแรม 2017-02-01 รายละเอียด
อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ (อาจารย์ชาวต่างชาติ) Native Speaker Instuctor คณะศิลปศาสตร์ 2017-02-01 รายละเอียด