ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง หน่วยงาน ปิดรับสมัคร  
อาจารย์ประจำวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 2017-05-15 รายละเอียด
อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2017-05-15 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก ฝ่ายพัฒนาสถานที่และธุรกิจบริการ 2017-04-30 รายละเอียด