ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง หน่วยงาน ปิดรับสมัคร  
อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2017-06-30 รายละเอียด
อาจารย์ประจำ สาขาวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ 2017-06-30 รายละเอียด
อาจารย์ประจำ สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ 2017-06-30 รายละเอียด
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี 2017-06-30 รายละเอียด
อาจารย์ประจำวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 2017-06-30 รายละเอียด
อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2017-06-30 รายละเอียด