ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การติดต่อฝ่ายฯ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 3  110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2954-7300 ต่อ 580 
โทรสาร. 0-2954-7903 
อีเมล hr@dpu.ac.th

www.dpu.ac.th/hr

www.facebook.com/hrdpu