"ภาษา" พาสำเร็จ

#art_dpu #คณะศิลปศาสตร์ เส้นทางสู่อาชีพ...ล่าม มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าส่งออก ต่อยอดสู่ทุกสาขาอาชีพที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ ....