ดร.ณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง

อาจารย์ประจำ 

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม. - ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและนันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

 • 2545- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2540- 2545 ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิเวอร์ซัล เทคโนโลยี แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป
 • 2538- 2540 นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริษัท โมดัส คอนซัลแทนส์ จำกัด
 • 2537- 2538 ผู้ช่วยนักวิจัย มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • 2535 นักเขียน และบรรณาธิการฝ่ายภาพ นิตยสารปันนา
 • 2532 นักเขียน และช่างภาพ นิตยสารโมโตครอส
 • 2530- 2533 สต๊าฟ และผู้นำทัวร์ (งาน Part Time) เอ.ดี.แคมป์

ผลงานทางวิชาการ

 • นักวิจัยร่วมโครงการติดตาม ประเมินผลและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทำให้กับกระทรวงพลังงาน, 2549
 • นักวิจัยร่วมโครงการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ทำให้กับสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2547
 • ผู้จัดการโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อสนับสนุนโครงการสำรวจงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี 2543 ทำให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2545
 • ผู้จัดการโครงการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจเงินเดือนและค่าตอบแทนข้าราชการ ก.พ. ทำให้กับสำนักงาน ก.พ., 2543
 • ผู้จัดการโครงการจัดทำคู่มือดูนกในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทำให้กับกรมป่าไม้, 2543
 • ผู้จัดการโครงการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของที่ระลึกของนักท่องเที่ยว ทำให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2542
 • ผู้จัดการโครงการสำรวจแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี 2540 ทำให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2540
 • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัด ขยะและกากของเสียในเขตสุขาภิบาล และการจัดทำแผนลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ทำให้กับสำนักงานจังหวัดพะเยา, 2539
 • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดลำดับความสำคัญการลงทุน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี ทำให้กับสำนักงานจังหวัดปัตตานี, 2539
 • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดลำดับความสำคัญการลงทุน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา ทำให้กับสำนักงานจังหวัดยะลา, 2539
 • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดลำดับความสำคัญการลงทุน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ทำให้กับสำนักงานจังหวัดพังงา, 2539
 • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดลำดับความสำคัญการลงทุน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ทำให้กับสำนักงานจังหวัดนราธิวาส, 2539
 • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดลำดับความสำคัญการลงทุน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้กับสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2539
 • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดลำดับความสำคัญการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ทำให้กับสำนักงานจังหวัดระยอง, 2539
 • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโครงการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียวภาคมหานคร ทำให้กับสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2538
 • ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณถ้ำลอดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้กับสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2538
 • ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณถ้ำหลวงนางนอน จังหวัดเชียงราย ทำให้กับสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2538

การติดต่อ

 

อาคาร 6 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โทรศัพท์: 02 954 7300 ต่อ 667
โทรสาร: 02 954 7300 ต่อ 563
E-mail address:utag_p@hotmail.com