ดร.สุวันชัย หวนนากลาง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

  • ศศ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • M.Phil & Ph.D. (Tourism Management), Nottingham Trent University, U.K.

ประวัติการทำงาน

  • 2530 – 2534 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • 2524 – 2539 Catering Supervisor Saudia Airline

 

การติดต่อ

อาคาร 6 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โทรศัพท์: 02 954 7300 ต่อ 293
โทรสาร: 02 954 7354
E-mail address: hounnaklang@hotmail.com