ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา บุนนาค 

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

 • อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

การฝึกอบรม

 • ใบประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Cert. in Hotel Management, International Tourism and Hotel Management College (ITM), Australia
 • Cert. in Hospitality Operation (Food and Beverage Management), William Blue International Hotel Management School, Australia
 • PATA / TAT Training of Tourism Trainers Programme: Hospitality Skills

 

ผลงานทางวิชาการ

ชื่อหนังสือ : การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์ : 5/49 

จุดเด่นของหนังสือ

ความรู้ครบถ้วนทั้งด้านทฤษฏี และ ปฎิบัติ ภาพประกอบคำอธิบายชัดเจน การเรียงลำดับเนื้อหา เริ่มจากภาพกว้าง-รายละเอียด เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมากนักทางด้านงานบริการ เพราะมีการอธิบายรายละเอียดในเรื่องต่างๆ

 

ผลงานการให้บริการด้านวิชาการแก่สังคม

 • วืทยากรบรรยายในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการปฏิบัติงานโรงแรม หัวข้อ “แผนกอาหารและเครื่องดื่ม” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะการท่องเที่ยว และการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ Centara Hotel and Resorts
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณามาตรฐานโรงแรม
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ “มารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก” ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ “มารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก” ให้กับสำนักอำนวยการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ “พฤติกรรมนักท่องเที่ยว” ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมมัคคุเทศก์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 •  

การติดต่อ

อาคาร 6 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โทรศัพท์: 02 954 7300 ต่อ 293
โทรสาร: 02 954 7354
E-mail address: cholticha_bu@hotmail.com