ดร.อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

 • ศศ.บ. (การท่องเที่ยว, เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 • MITHM (International Tourism and Hotel Management), Southern Cross University, Australia

 • ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

 • งานวิจัยเรื่อง "Developing Service Quality for Spa Establishments in the Active Beach Tourism Clusters, Thailand"

การฝึกอบรม

 • ใบประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • Cert. in English for Academic Purposes, Institute of Continuing & TESOL Education University of Queensland, Australia
 • Cert.in Opera Property Management System, Micros-Fidelio Thailand Co,Ltd.
 • Cert.in Aroma Therapy Workshop in Massage and The Use of Essential Oil, Huachiew Chalermprakiet University
 • Dip.in Anatomy & Physiology and Body Massage, Chiva-Som International Academy
 • Cert.in Spa Treatment, Chiva-Som International Academy
 • Cert.in Haven Facial Treatment, Chiva-Som International Academy
 • Cert.in Spa Management, Chiva-Som International Academy
 • Cert.in Spa Development, Chiva-Som International Academy
 • Letter of Achievement in Basic Reservation for Vista, Thai-Amadeus Southeast Asia
 • Cert. in Laundry Service ; Washing, Ironing, Dry Cleaning, ELS Laundry Service Co,Ltd.

ประวัติการทำงาน

 • Lecturer, Huachiew Chalermprakiet University (2004)

 • Trainee, Housekeeping Department, Grand Hyatt Erawan Hotel, Bangkok
 • Trainee, Business Center, Grand Hyatt Erawan Hotel, Bangkok
 • Trainee, Tour Operation, World Planet International

การติดต่อ

อาคาร 6 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โทรศัพท์: 02 954 7300 ต่อ 293
โทรสาร: 02 954 7354
E-mail address: anan.chn@dpu.ac.th