รางวัลแห่งความภูมิใจ

มธบ.คว้ารางวัลสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐานและมีผลการดำเนินงานดีเด่น ประเภทดีเลิศ จาก(สกอ.) นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ และเป็นมาตรฐานชี้วัดคุณภาพของมหาวิทยาลัยว่าทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐชั้นนำของประเทศ

 รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากมั่นใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ทั้งระบบ ทุกคณะวิชา และทุกหน่วยงานในองค์กร สำหรับจุดเด่นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้รับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐานและมีผลการดำเนินงานดีเด่น ประเภทดีเลิศ นั้น ได้แก่ การประกันคุณภาพการเรียนการสอน โดยมีการประเมินการสอน และการตรวจเยี่ยมการสอน การอบรมการสอนระดับอุดมศึกษาทุกภาคฤดูร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรองคุณภาพการสอน ซึ่งได้รับเลือกจาก สกอ. ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2552 การได้รับรางวัลนี้จึงนับเป็นพลังใจในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ก้าวต่อไป และมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับดีเลิศ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง