แนะนำหนังสือใหม่ ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

แนะนำหนังสือ (ตำรา) ใหม่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล


รูปภาพหนังสือ

 

 


ลักษณะเด่นของตำรา

 • เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือนักศึกษาที่ทำวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • ใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในวิชาวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้ง ป.ตรีและโท
 • เนื้อหาเจาะลึกประเด็นวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • มีเนื้อหาใหม่ๆ หลายประเด็นในการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในประเด็นการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • มีเนื้อหาทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย เขียนและเรียบเรียงจากประสบการณ์วิจัยของผู้เขียน
 • ทำวิจัยเฉพาะเรื่อง รวมทั้งนำผลงานวิจัยของผู้เขียนมาประกอบการเขียนตำรา 
 • นำตัวอย่างงานวิจัยด้านการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งในและต่างประเทศประกอบเนื้อหาในตำรา
 • มีการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและให้ข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆ ในการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • ตำราผ่านการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษา
 • เนื้อหาในตำราได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงาน 


ติดต่อสั่งซื้อหนังสือได้ที่
 

 1. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ 02 9505408-9 และสาขาทั่วประเทศ
 2. ร้านหนังสือ SE-ED ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 02-9549530
 3. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 02-9547300 ต่อ 609 / 563