ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง

อาจารย์พิเศษ

การศึกษา

 • Doctor of Philosophy VICTORIA UNIVERSITY
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือ ความสนใจ

 • คุณภาพการบริการ การจัดการโรงแรม การตลาดในธุรกิจการบริการ

การฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา (ภายในประเทศ)

2554

 • 28 - 29 มีนาคม 2554, พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • 26 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2554, HTM 575 : Current lssue , stamford international university, stamford international university
 • 10 มีนาคม 2554, สอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2553, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2553 28 ธันวาคม 2553, สอบป้องกันข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของนายสถาพร วงษ์ไพศาล, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 24 ธันวาคม 2553 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวกัลยาณี อุตรักษ์ / นางสาวพรศิริ บินนาราวี / นาวสาววิคิเนีย มายอร์ / นางสาวเจนจิรา บรรจงนึก / นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 4 พฤษภาคม 2553, Group and personal Influence, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
 • 2552 13 - 14 ธันวาคม 2552, โครงการอบรมเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนให้กับเกษตรกรปี 2552, บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
 • 1 ธันวาคม 2552, Analytical Thinking and Problom Solving/Decision Making, สำนักพัฒนาองค์กร อาคาร CP TOWER (ตึกฟอร์จูน)
 • 30 พฤศจิกายน 2552, การพัฒนาขีดความสามารถและทีมงาน และ การสื่อสารและประสานงาน, , สำนักพัฒนาองค์กร อาคาร CP TOWER (ตึกฟอร์จูน)
 • 28 - 29 พฤศจิกายน 2552, โครงการอบรมเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนให้กับเกษตรกรปี 2552, บ้านเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 23 - 24 พฤศจิกายน 2552, โครงการอบรมเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนให้กับเกษตรกรปี 2552, บ้านท่าหลวงบน จังหวัดจันทบุรี
 • 24 พฤศจิกายน 2552, จิตวิทยาการจัดการความแตกต่างด้านความคิด, สำนักพัฒนาองค์กร อาคาร CP TOWER (ตึกฟอร์จูน)
 • 23 พฤศจิกายน 2552, การบริหารความเปลี่ยนแปลงในสหัสวรรษใหม่, สำนักพัฒนาองค์กร อาคาร CP TOWER (ตึกฟอร์จูน)
 • 3 พฤศจิกายน 2552, การจัดการลูกค้าสัมพันธ์, สำนักพัฒนาองค์กร อาคาร CP TOWER (ตึกฟอร์จูน)
 • 8 ตุลาคม 2552, ของนายสถาพร วงษ์ไพศาล นักศึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ฝึกอบรม / ดูงาน / สัมมนา / กรรมการ / ที่ปรึกษา / คณะทำงาน / ประชุม

2554

 • 20 พฤษภาคม 2554, การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 6, โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพมหานคร
  18 มีนาคม 2554, คณะกรรมการสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2553
 • 28 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2553, นานาชาติ Consumer Behavior in Tourism Symposium 2010 (CBTS 2010) และเสนอบทความทางวิชาการเรื่อง Measuring the service quality among international tourists: A Study of Serviced Apartments in Bangkok,
 • 28 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2553, Consumer Behavior in Tourism Symposium 2010 และเสนอบทความทางวิชาการเรื่อง Measuring the service quality among international tourists: A Study of Serviced Apartments in Bangkok,
 • 7 - 11 มิถุนายน 2553, ด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล

2552

 • 13 - 18 กรกฏาคม 2552, วิทยากรสหกิจศึกษา, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2550

 • 12 ตุลาคม 2550, Hospitality and Tourism Management, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 14 กันยายน 2550, ตรวจข้อสอบหลักสูตรด้านการโรงแรมของวิทยาลัยเซนต์เทเรซา อินดิ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 14 - 17 สิงหาคม 2550, การจัดการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย Ho Chi Minh City Open University และ Vietnam National Unive, ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 • 24 พฤษภาคม - 27 มิถุนายน 2550, The 5 Apac - CHRIE (Asia - Pacific International Council on Hotel , Restaurant and Institutional, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

2546

 • 1 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2546, อบรมภาษาอังกฤษ, ประเทศออสเตรเลีย

2544

 • 28 - 28 มิถุนายน 2544, สัมมนาด้านการตลาด การขาย และการต้อนรับ สำหรับโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก, โรงแรมเอสซีพาร์ค กรุงเทพฯ
 • 27 - 30 พฤษภาคม 2551, การจัดการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย Open University Malaysia และ Wawasan Open University, ประเทศมาเลเซีย 

ผลงานวิจัย

 • 2551
  การสังเคราะห์ผลงานวิจัยด้านการตลาดของธุรกิจโรงแรมช่วง พ.ศ. 2545-2550 , A Meta-Analysis of Marketing Research on Hotel Business between 2002 and 2007
 • ผลงานวิจัยร่วม
  2552 การถอดบทเรียนความสำเร็จในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว ชุมชน และองค์การในจังหวัดนนทบุรี
  2552 โครงการพัฒนาชุมชนด้านการจัดการท่องเที่ยวด้วยไมตรีจิต, The Community Based Tourism Development in Hospitality Management