ดร.จำเนียร ชุณหโสภาค

อาจารย์พิเศษ

การศึกษา

 • 2530 ปริญญาตรี : สาขาแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยครูจันทรเกษม
 • 2539 ปริญญาโท : สาขาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • 2546 ปริญญาเอก : สาขาสังคมวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  ทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • 2545 เป็นตัวแทนสิทธิบัตรตาม พรบ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
 • 2547 เป็นผู้ประสานงาน โครงการ “การสร้างชุมชนเข้มแข็ง” หลักสูตร “การพัฒนา
  เบื้องต้น” รุ่นที่ 1 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับเครือข่ายการเรียนรู้ คลองเตย
 • 2547 - 2549 กรรมการบริหารสมาคมนักวิจัย ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ
 • 2547 - 2548 เป็นกรรมการเครือข่ายการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่มจังหวัด
  ภาคกลางตอนล่าง
 • 2547 - 2548 เป็นผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ของชุดโครงงานวิจัยเครือข่าย สกอ.
 • 2548 เป็นวิทยากรกลุ่มโครงการอบรมหลักสูตร “การวิจัยเชิงประเมินผล” และหลักสูตร
  “การวิจัยในชั้นเรียน” ที่จัดโดย สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ ของสภาวิจัยแห่งชาติ
 • 2548 เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
  พัฒนา ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2548 เป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
  ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2548 เป็นรองประธานคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูล ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2548 เป็นวิทยากรกลุ่มของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
  ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS” ของสมาคมนักวิจัย ในอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ
 • 2548 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2548 เป็นวิทยากรกลุ่มในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research)” ของสมาคมนักวิจัย ในอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ
 • 2548 เป็นวิทยากรกลุ่มโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิจัยเชิงประเมินผล (Evaluation Research)” ของสมาคมนักวิจัย ในอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ
 • 2548 เป็นวิทยากรการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บ้านนา อ. สามเงา จ.ตาก” ของชุดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2548 จัดทำร่างระเบียบการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน
  วิจัยและพัฒนา เสนอคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
 • 2549 เผยแพร่ผลงานวิจัยลงวารสารรามคำแหง วารสารสมาคมนักวิจัย วารสารเกษมบัณฑิต และ
  วารสารของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • 2549 - 2552 เป็นกรรมการบริหารเครือข่ายการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
 • 2549 - 2551 เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการบริหารสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สิน ทางปัญญาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2549 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2549 เป็นคณะทำงานโครงการคลินิกวิจัยทางธุรกิจของ สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2549 เป็นอนุกรรมการบริหารด้านการติดตามประเมินผล คณะอนุกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • 2549 เป็นกรรมการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาและวิจัย ของสำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2549 เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2549 หัวหน้าคณะทำงานประสานราชการใสสะอาดระดับหน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
  ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2549 เป็นอนุกรรมการการติดตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2553 บรรยายพิเศษ กระบวนวิชาการวิจัยการท่องเที่ยว (TO 405) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2553 อาจารย์พิเศษ วิชาระเบียบวิธีวิจัย (LD723) โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานบริหาร

 • 2541 หัวหน้าฝ่ายสำรวจประชามติและโครงการพิเศษ
 • 2547 หัวหน้าโครงการวิจัย และหัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก
 • 2547 บริหารงบประมาณการจัดทำโพล ของคณะกรรมการศูนย์ประชามติ
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์งานวิจัย

งานวิจัยที่เสร็จแล้ว

ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ สถานภาพในการทำวิจัย

 1. การรับรู้บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ต่อการ พัฒนาสาธารณสุข จังหวัดสงขลา 2542 ผู้ร่วมวิจัย
 2. การผลิตและพัฒนาตำราของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2543 ผู้ร่วมวิจัย
 3. การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยขั้นพื้นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 2543 หัวหน้าโครงการวิจัย
 4. การติดตามและประเมินผลโครงการพิเศษในหมวดรายจ่ายอื่น ๆ ปีงบประมาณ 2543 กระทรวงสาธารณสุข 2543 ผู้ร่วมวิจัย
 5. การสำรวจกำลังแรงงานที่ว่างงานในเขตเมืองของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 2544 ผู้ร่วมวิจัย
 6.  การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านนา จังหวัดตาก 2545 ผู้ร่วมวิจัย
 7. การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาบ้าในประเทศไทย 2546 หัวหน้าโครงการวิจัย
 8. การประเมินผลโครงการทำความดีเพื่อแผ่นดินปี 2546 2546 หัวหน้าโครงการวิจัย
 9. พฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารจัดการด้านการตลาดของสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร 2546 หัวหน้าโครงการวิจัย
 10. องค์กรสตรีกับการป้องกันปัญหายาบ้าในประเทศไทย 2547 หัวหน้าโครงการวิจัย
 11. การพัฒนาศักยภาพการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 2547 หัวหน้าโครงการวิจัย
 12. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547 ผู้ร่วมวิจัย
 13. ศักยภาพของจังหวัดราชบุรีในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2547 หัวหน้าชุดโครงการวิจัย
 14. โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 2547 หัวหน้าโครงการวิจัย
 15. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้าจังหวัดและผู้นำชุมชนกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี 2547 หัวหน้าโครงการวิจัย
 16. การประเมินสถานการณ์ด้านพฤติกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1 - 4
 • การจัดการเวลาว่างของเยาวชน
 • การป้องกันอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์
 • การป้องกันโรคไข้หวัดนก
 • พฤติกรรมความปลอดภัยด้านอาหาร 2548 หัวหน้าโครงการวิจัย
17. การประเมินสถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 5 – 8 2548 หัวหน้าโครงการวิจัย

18. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2549 หัวหน้าโครงการวิจัย

19. โครงการสำรวจความพึ่งพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ช่อแฮ 2549 ผู้ร่วมวิจัย

20. ประเมินผลโครงการและการบริหารภายในองค์กร เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 2549 ผู้ร่วมวิจัย

21. โครงการการศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการกระทำความผิดซ้ำในคดียาเสพติด 2551 หัวหน้าโครงการวิจัย

22. โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2551 หัวหน้าโครงการวิจัย

23. โครงการประเมินโรงเรียนป้องกันยาเสพติด (รั้วโรงเรียน) 2552 หัวหน้าโครงการวิจัย

24. โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานในอำเภอเน้นหนัก 285 อำเภอและ 50 เขตใน กทม.

25. ตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน 2553 หัวหน้าโครงการวิจัย

26. รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมเพื่อ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัดภากลางตอนล่าง 2553 หัวหน้าโครงการวิจัย

27. โครงการการศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวของไทย (พ.ศ.2554-2560) 2553 หัวหน้าโครงการวิจัย