รายชื่อนักศึกษาในหลักสูตร ปี  61

 

      ศตรรฆ  ประจงค์

   

             สร้อยสุดา เพชรสงคราม

          อิษฎาภรณ์  พิรัชต์ชัยกุล

               ปริญญา  ยาตี

                อนิรุทธิ์  เจริญสุข

              พัชร์ชิสา  สุมณฑา

                  ภัทราวุฒิ  โนรี

                   วิชญา  วสนาท

              วราวิชญ์  กรรณิกา

                  ฐิตินัตน์  สมงาม

           ศิริลักษณ์  น้ำจันทร์เจริญ

 ศดานันท์  หรือโอภาส

              พระศรัญย์  ช้างกุล

                 ธนพล  ขาวคม

                ไอลดา  โสพรรณ์

               วีรภัทร์  ดาวเรือง

                   วิภัชชา  แก้วปานันท์ 

                 รดา  จิรานนท์

                  สุจารีย์  กองสุข

       พรรัชดา  สนธิศิริ

                 ผุชรัตน์  บรรจง

                ดาราวรรณ  จรัศรี

              พรอนงค์  ไวยวารี

                      จง  แซ่สง

   ชัยศึก  เจตตกร

       ชนิตา  ขวัญทอง

  จารุลักษม์  รังสรรค์

  พระศิวฤทธิ์  ชัยทน

       สุรางค์รัตน์  เพิ่มพูนศรีศิลป์

               ชัยณรงค์  ศรีรักษ์

                 ณัฐกิจ  เพิ่มสุข

ภัทรกมล  ดำรงค์เชื้อ

                  Zhang Jianan

                Yang Mengzhou

            Qin Jing

                 ดุจดรินทร์  ดำขำ

         พิชญ์สุวรรณ  โกสิยมงคลกุล

                     Gao  Shan

                  Xu  Chunyang

                นวพร  ปรีชาสถิตย์

         Li Kunkun

         

                      ณภัสสร์ บุญภักดี

        

              ดวงอมร กสิกรชำนาญกุล

         

                         วรพล พาณยง

           

                       อารดา หรูสกุล

        

                ธนเดช อัครภิญญากุล

         

                        วิทยา ลำใย

         

                  บุญฑาฬิกา มาลีแก้ว

            

             เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ

     
 

 

 

              รายชื่อนักศึกษาในหลักสูตร ปี  60

 

      ทิตยา  ทองเด็จ

 

 ชนกาญน์  ปานประทีป

 

     รัมภ์รดา  สารอูป

 

      ศศิชา  คูสมิธิ

 

   กฤตภัค  ชูช่วยสุวรรณ

 

  ธัญญาเรศ  ไชยมงคล

 

     นิภารัตน์  ศรีทะหา

 

   ภฤศยศ  จิตต์สัมพันธ์

 

   กุลภัทร  นุกิจรังสรรค์

 

   ฉัตรกมล  ปิยจารุพร

 

   

     พีระพงษ์  แช่มชู

 

    ฉัตรทรียา  เที่ยมชื่อ

 

       ชุติมา  ขำน้อย

 

 

   เอกกร  แก้วด่านนอก

 

   ธนวัฒน์  สกุณาธวงศ์

 

    ปัญญา  พานะกิจ

 

   จันทา  ไชยะโวหาน

 

   อัชฌา  รัตนโอภาส

 

Wei  Jihui

 

  กชพรรณ  คัดชาชัย

 

       มนตรี  สายหนู

 

     วิจิตรา  ปัตถะราช

 

     ฟารีด้า  เนาวาสน์

 

     อารีย์  บินประทาน

 

   กฤตชัย  สันตโยภาส

 

กุลช์ชัชญาญ์  ครองมัจฉา

 

       Li  Lingshan

 

       ธานินทร์  จี๋คีรี

 

      สิริธรรม  บุญดำ

 

   Phamthi Thaoyen

 

      กานต์นรี  สุทธิ

 

 กันต์ติกาญจน์  สุรสังข์

 

  ไปรยาพัสตร์  ศรีวริยา

 

       เผด็จ  มุนีวงศ์

 

รัชตะสรณ์  จันทรวรศิษฐ์

 

    นวลจุฑา  ช่วยงาน

 

    กรรณิกา  ผลเจริญ

 

     กิตติภพ  สาวงศ์

    บดินทร์  เอี่ยมสกุล

 

พัทธณันท์  พลไชยวาณิช

 

                   รัตติมา  เวชรัตน์

                ธีระพงศ์  บุศรากูล

                  สุพัตรา  คงขำ

         

             ปิณฑ์  บูรณะปิณฑ์

                 

                    ศิริวรรณ  ศรีแดง

              ธรรมรงค์  งามอภิสิทธิ์

            

                 ธันฐภัทร  ขำเจริญ

                   วรุตม์  บราวน์

                    สิริธรรม  บุญดำ

     

 

       รายชื่อนักศึกษาในหลักสูตร ปี 59

อรทัย เข็มทอง

ครูผู้ช่วย/อาชีวสุโขทัย

พัชร์พิชา  สิทธิไชย

ธุรกิจส่วนตัว

นารีรัตน์  โพธิ์สร้อย

ธุรกิจส่วนตัว

สุนิสา  โชติพันธุ์

ธุรกิจส่วนตัว

 

หรรษา  ศรีสุวรรณ

อาชีพอิสระ

 

กิตติ  บุญนำ

หัวหน้าแผนกจองห้องพัก

ณัฐธยาน์  ชุณหวิริยะกุล

เจ้าหน้าที่สถานศึกษา

 

จันทา  ไชยะโวหาน

ผู้ประกอบธุรกิจ

 

ภานุวัฒน์  ทบอาจ

เจ้าหน้าที่โรงแรม

นารี  สุวรรณะ

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

 

พัณมนณัฐ  เพ็ชรมาตย์

เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา

วรวิทย์  ราชมพู

เจ้าหน้าที่สถาบันกวดวิชา

 

Wei Jihui

นักศึกษา

ณัทกาญจน์ภร ทองนำ

เจ้าหฟน้าที่ไปรษณีย์

 

พิชญธิดา  ภัยรัตน์

บริษัทเอกชน

สมร  นาคีรักษ์

อาชีพอิสระ

 

Yue Hao

นักศึกษา

 

ณัฎฐาธัญ  อิ่มใจจิตต์

บริษัทเอกชน

กฤตชญา  เทพสุริวงศ์

อาจารย์

 

ชาคริต  แจ้งบุรี

บริษัทเอกชน

 

พฤธา  เกษเวชสุริยา

บริษัทเอกชน

ศรัญญา  มีมุ้ย

ธุรกิจส่วนตัว

 

กัลย์กมล  ปานสันเทียะ

ผู้จัดการบริษัท

ธีรเดช  กุลโล

บริษัทเอกชน

 

วิไลลักษณ์  คำพราว

อาชีพอิสระ

ปิยะวัฒน์  ธนวัณณ์วนิช

Senior programer

 

กิตติยา  แกะเฮ้า

อาชีพอิสระ

พิรญาณ์  ดอนดี

อาชีพอิสระ

 

สร้อยนภา  พันธุ์คง

ที่ปรึกษาสมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย

ขวัญชัย  วงษ์เวช

อาชีพอิสระ

 

พัชรี  แสงทอง

อาชีพอิสระ

 

ชมพูนุท  มาลากุล

นักกีฬา

 

อธิไกร  เบญจกุล

บริษัทเอกชน

อนันตพล  ทิพย์ชัย

ธุรกิจส่วนตัว

 

สุรัติ  เสี่ยงตรง

ธุรกิจส่วนตัว

ชนิดา  อิ้งแสง

บริษัทเอกชน

 

จรัสศรี  ไกรศรีสมบัติ

บริษัทเอกชน

วรุตม์  แสนวงษ์

อาชีพอิสระ

 

คุณัญญา  ชาญวิถี

บริษัททัวร์

นิภาไล  สวาสดิ์ฉัตรภูมิ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

     นายกิตติ  วีระศิริ

  

   อภิสรา  กวางคีรี

   พนักงานโรงแรม

    ธัญญา  สีมายา

                  อาจารย์

 

นายวันมงคล  ยิ้มย่อง

              ธุรกิจส่วนตัว

 

ชัชวาล  ม่วงพรวน

     เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้

 

ปิยะพร  จันทะบุตร

             ธุรกิจส่วนตัว

 

นพดล  จินดาธรรม

    เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้

 

Xiang  Fangyu

     อาชีพอิสระ

    วิทูร  แจ่มจำรัส

       มัคคุเทศก์

ศศิพิสิฐ  นิวัธน์มรรคา

อาจารย์มหาวิทยาลัย

   Lucheng  Kai

      อาชีพอิสระ

               Qin Shiyi

              อาชีพอิสระ

สุพรรษา  เทียมประสิทธิ์

       อาจารย์

รัตน์ฏิฌาม์กร  ภัตติชาติ

       มัคคุเทศก์

      Ruina  Ding

        อาชีพอิสระ

FangFang  Wang

       อาชีพอิสระ

  งามเนตร  เอี่ยมนาคะ

นักวิชาการสาธารณสุข

พูนพิศมัย  กุจนา

 

   

 

รายชื่อนักศึกษาในหลักสูตร รหัส 58


ชญาณิศา  วงษ์พันธุ์

ธุรกิจส่วนตัว


เมธาวัช  ชาติไทย

เจ้าหน้าที่สายการบิน


สุวรรณมาต  มาตหมาย

เจ้าหน้าที่สายการบิน


จุไรรัตน์  ฉิมพาลี

เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา 


เอลิฌา  สุขดา

ธุรกิจส่วนตัว


นพดล  นงพรมพะเนา

ธุรกิจส่วนตัว


สุนิสา  พันจันทึก

ธุรกิจส่วนตัว


อ.วรรณวีร์  บุญคุ้ม

อาจารย์


โยษิตา  เพ็ชร์ดี

เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา


เขมปัณฑา  รัตนภรณ์

เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา


ภักดี  กลั่นภักดี

นักจัดการงานทั่วไป


อรธิรา  อาจหาญณรงค์

ธุรกิจส่วนตัว


ปริญญาภรณ์  อินทร์กอง

ธุรกิจส่วนตัว


ศิรินทร์ญา ณ ลำปาง

เจ้าหน้าที่ธนาคาร


Huang Xing

ธุรกิจส่วนตัว


อาภาภรณ์  รออยู่

ธุรกิจส่วนตัว


ธนาธร  จุลฑาหุต

ผู้บริหารบริษัททัวร์


Leanh Tu

เจ้าหน้าที่บริษัททัวร์


Zheng Long

ธุรกิจส่วนตัว 


Zhou Zhiyu

ธุรกิจส่วนตัว

 
ปภัสมน  ทองศรี

ธุรกิจส่วนตัว


จันทรรัตน์  อำนรรฆกิตติกุล 

ธุรกิจส่วนตัว


ปัญจพัฒน์  บุญจันทร์

ธุรกิจส่วนตัว 

 
วัณณ์นภัสร์  โรจน์วณิชากรณ์

ที่ปรึกษา/มัคคุเทศก์

 
พิพัฒน์พล  แห้วสันตติ

ธุรกิจส่วนตัว

 
นราธิป  สิงห์สูง

ธุรกิจส่วนตัว

 
Zou  Chang

ธุรกิจส่วนตัว

 
ลักษณ์กนก  สวัสดีวงษา

ธุรกิจส่วนตัว

 
อภิปัญญ์  ตันติวัฒนารมย์

เจ้าหน้าที่โรงแรม

 
อิทธิชัย  แก่นวงศ์คำ

อาจารย์พิเศษ


ธนกฤต  บำรุงสงฆ์

เจ้าหน้าที่โรงแรม 

 
กรรณิการ์  ประพัศรางค์

เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน

 
Wang  Zhouyaying

ธุรกิจส่วนตัว

 
อัชฌสิทธิ์  อังกินันท์

อาจารย์

 
สมเกียรติ  ไพโรจน์

พนักงานบริษัท

 
นารีรัตน์  โพธิ์สร้อย

ธุรกิจส่วนตัว


ณัฐิวุฒิ  รอดพันธุ์

อจารย์


ภาณุวัฒน์  ทบอาจ

ธุรกิจส่วนตัว


Xue Zhou

ธุรกิจส่วนตัว


สุนารี  เชื้อบุญมี

พนักงานบริษัท


สุพจน์  เจริญวงศ์

ผู้บริหารโรงแรม

 

รายชื่อนักศึกษาในหลักสูตร รหัส 57

 
ฎนุพล  อ่วมพิทยา

เจ้าหน้าที่องค์กรมหาชน


ขนิษฐา  สิงห์สถิตย์

พนักงานบริษัท


พิทยา  สุวรรณเลขา

ผู้บริหารโรงแรม


อดิศร  โยธินกำจรชัย

ผู้บริหารโรงแรม


อโนทัย  เอื้อวรคุณานันท์

พนักงานบริษัท


ศุภฤกษ์  อุดมทรัพย์

อาจารย์

 
วันทนีย์  ศรีนวล

พนักงานบริษัท


สาลินี  ศรีทองกุล

ผู้บริหารโรงแรม

 
จุฑามาศ  กิ่งเกตุ

ธุรกิจส่วนตัว


จันทิมา  ริ้วทองชุ่ม

พนักงานบริษัท

 
อมรรัตน์  ฟริญญาณี

พนักงานบริษัท


ชลิตา  พรมลี

พนักงานบริษัท

 
วรลักษณ์  เล่ห์หลีกภัย

พนักงานบริษัท


เขมจิรา  ใจตุ้ย

พนักงานบริษัท


สายรุ้ง  ชัยรัตน์สุวรรณ

พนักงานบริษัท 


วริชา  พลจันทึก

พนักงานบริษัท

 
วิชชวุฒิ  งานดี

พนักงานโรงแรม


ภัทราพร  สิทธิฉัตรทอง

พนักงานบริษัท


กนกพิชญ์  แหวนทองจันทร์

พนักงานราชการ


ศศิธร  ทองสุกนอก

พนักงานบริษัท

 
ณัฏฐนันท์  เกิดโพธิ์พ่วง

เจ้าหน้าที่การศึกษา


ฐิติรัตน์  กาญจนอาภากุล

พนักงานโรงแรม


จิราภรณ์ ปานสวย

อาจารย์


ฉันท์นภัส  ฉ่ำมณี

พนักงานบริษัท

 
ไอริณ  โรจนดิษฐ์

เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน


สิริกาญจน์  กุณพันธ์

ธุรกิจส่วนตัว 


โดม  อินทรกระทึก

เจ้าของธุรกิจรีสอร์ท 


พลอยชนก  แข็งขัน

เจ้าหน้าที่ธนาคาร 


เทพอักษร  สันทาลุนัย

อาจารย์


อาภาภรณ์  คนขยัน

พนักงานบริษัททัวร์


 


 

 

รายชื่อนักศึกษาในหลักสูตร รหัส 56

 
ภัทวีรา  ภู่นพคุณ

มัคคุเทศก์/ธุรกิจนำเที่ยว


ริญญารัตน์  เพชรพันธุ์ทอง

ธุรกิจส่วนตัว

 
สุวิทย์  จันทร์เพ็ญ

พนักงานโรงแรม


กรรณิกา  บาศรี
 

พนักงานบริษัท 


เกษศรา  บาศรี

พนักงานบริษัท

นฤมล  ลาภเรืองอนันต์

เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

ทักษกร  บุญจิมาวัฒน์

ผู้บริหารสายการบิน

สิริสรา  สวลีนุกูล

พนักงานบริษัท

กัลยกร  แสวงผล

พนักงานบริษัท

เพลินศิลป์  เกตุแก้ว

ศิลปินนักร้อง

ไพลิน  วรรณเกษม

ธุรกิจส่วนตัว

วรุตม์  บราวน์

ธุรกิจส่วนตัว

ภูษณิษา  ปัจชามาตย์

พนักงานบริษัท

นครินทร์  พงษ์เพียร

พนักงานบริษัท

ธรา  สุขคีรี

เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา

สถาพร  แก้วพิลารมย์

กรมการท่องเที่ยว

ณฐพล  วีระไวยะ

พนักงานธนาคาร

ธนาวุฒิ  สวัสดี

บริษัทนำเที่ยว

ปิยธิดา  ปรีชาพงษ์

กระทรวงการท่องเที่ยว

ชลลดา  ศรีวิเชียร

กรมสรรพากร

ชมพูนุช  แสงอรุณศิริ

พนักงานบริษัท

วิบูลย์ศักดิ์  พิกุล

รองผู้จัดการโรงแรม

นกัญ  จันทโภโต

พนักงานบริษัท
 
วารานัย  ยุวนะเตมีย์

ธุรกิจส่วนตัว

สุกานดา  ลักษณากร

พนักงานสายการบิน

กิจจา วิทยาชีวะ

พนักงานโรงแรม
 
อรอนงค์  น้อยหีด

ธุรกิจส่วนตัว

นิยม  เจริญศิริ

 มัคคุเทศก์

มัชฌิมา  ลิมปรังษี

ธุรกิจส่วนตัว

กาญจนา  กาแก้ว

ธุรกิจส่วนตัว

ฉัตรชัย  ปัจจัยชัยนันท์

พนักงานโรงแรม

ชวภัทร์  ตันติวณิชชานนท์

นักเขียน

พงศ์สิริ  วิธิวรวีร์

มัคคุเทศก์

ธฤตา  ธรณ์ธรรมคุณ

ธุรกิจส่วนตัว

สมฤทัย  ปิ่นตามูล

บริษัทท่องเที่ยว

รนิตา  มีศรี

พนักงานโรงแรม

เสาวรัจรี  ศรีเลิศ

สายการบิน
 
กนิฎฐา  ฉายแสง

ธุรกิจส่วนตัว
 
อริสรา  มาเมือง

อาจารย์สถาบันการศึกษา

อมรรัตน์  นาคดิลก
 
ธุรกิจส่วนตัว

เศรษฐวัสภุ์  พรมสิทธิ์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ภัทรสุดา  มณฑา

ธุรกิจส่วนตัว
 
พนิดา  ชูประเสริฐ

พนักงานโรงแรม

กมลวรรณ  ขำเจริญ

ธุรกิจส่วนตัว 

ชัชพิสิฐ  แสงสี

พนักงานโรงแรม
     

 

รายชื่อนักศึกษาในหลักสูตร รหัส 55

 
นายสนธยา  โพธิ์ศรี

ผู้บริหารธุรกิจนำเที่ยว


ชนกพรรณี  ปรีพูล

พนักงานบริษัท

 
โกศล  อิ่มโภคา

มัคคุเทศก์


สิริกาญจน์  กุณพันธ์

อาจารย์สถาบันการศึกษา

 
 ประภาส  ปานหมื่นไวย

อาจารย์สถาบันการศึกษา


จุฑามาศ  กันตพลธิติมา

ธุรกิจส่วนตัว

 
อมลณัฐ  ปาอนันต์

ธุรกิจส่วนตัว


ชมพูนุท  สาหรับ

พนักงานบริษัทนำเที่ยว


ทิพย์ภารัตน์  ศรีฟ้าบรรเจิด

เจ้าหน้าที่ธนาคาร


เตชนิติ  ดิษยนันท์ไพบูลย์

ผุ้บริหารโรงแรม


วิทวัส  สายบัว

ธุรกิจส่วนตัว


นฤวัฒน์  สุขชัย

รับราชการ


ศตกมล  ภู่เปลื้อง

ธุรกิจส่วนตัว


พัฒน์ยุทธ  วงศ์เจริญ

ธุรกิจส่วนตัว


กฤษณ  ลีลานุชภิญโญ

มัคคุเทศก์


สาวิตรี  ตปสีโล

ดูแลศิลปินแกรมมี่

 
วิทยา  ถิ่นพุดซา

อาจารย์สถาบันการศึกษา


อารีรัตน์  วัชรโยธินกุล

อาจารย์สถาบันการศึกษา

จิตตพัฒน์  นิยมธนาวัฒน์
 
มัคคุเทศก์/ธุรกิจนำเที่ยว
 มินตรา  เลาะเดรุส

ธุรกิจส่วนตัว


ธฤติมา  อัญญาพรสุข

เจ้าหน้าที่บริษัทนำเที่ยว


กุลภัทร  นุกิจรังสรรค์

พนักงานโรงแรม


ศศิรินทร์  แจ่มหม้อ

อาจารย์สถาบันการศึกษา

ธัญวลัย  ชุติมาวัฒนานันทน์

ธุรกิจท่องเที่ยว


ดวงจิตร  เถียรทวี

มัคคุเทศก์


 โสภา  มะณี

ธุรกิจส่วนตัว
 
 

 

 

รายชื่อนักศึกษาในหลักสูตร รหัส 54

 
ทศพร  รถกิจ

 ดารา/นักแสดง

 
ภาวิณี  หาญณรงค์

 พนักงานโรงแรม

 
อรวรรณ เกิดจันทร์

 อาจารย์สถาบันการศึกษา


วีรพร รอดทัศนา 

เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา


ธนาภรณ์ อุยจาด 

ธุรกิจส่วนตัว

 
เทียนทิพย์ ดิษเสถียร

พนักงานโรงแรม


อาทร ชาลี 

พนักงานโรงแรม


ปุณญฑรินันท์  เกตุมณี 

พนักงานโรงแรม

 
สุดาพร สุธาโภชน์

 เจ้าของธุรกิจ

 
นลิศรา  บัวบาน

 พนักงานบริษัท

 
ฐานียา บุญทวงษ์

 ธุรกิจส่วนตัว


ศิริวรรณ  นาคนัทที

พนักงานโรงแรม

 
 กรองพร เชื้อเพชระโสภณ

 ธุรกิจส่วนตัว


ทิพารัตน์ สัญพงศ์ 

ธุรกิจส่วนตัว

 
ภาดล แสงจันทรา

 ธุรกิจส่วนตัว


สัณฐิติ  สงวนวงศ์ 

 ผู้บริหารบริษัท


กรนันท์ ศรีดี 

ผู้บริหารธุรกิจนำเที่ยว


อัชฌา ระตินัย

ธุรกิจส่วนตัว

 
ชมชื่น นพรัก

รัฐวิสาหกิจ


จันทรขจร ถูกฤทัย 

รับราชการ


ภัทรา แสงสุรจันทรกุล 

 ผู้บริหารโรงแรม

 
 ณัฐกิตติ์  ทะสา

 พนักงานบริษัท


นิรภัย  หนุดตะแสง 

 ธุรกิจส่วนตัว


ปรียานันท์ ฉัตรนันทภรณ์

เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา


 อรวรรณ อรรถพิจารณ์

ผู้บริหารธุรกิจนำเที่ยว


สุวิมล ดวงแข

ธุรกิจส่วนตัว


กวินนา หวลจิตร์

เจ้าของธุรกิจ


วาสนา แซ่ตั้ง

เจ้าของธุรกิจ


ธรรมรงค์ งามอภิสิทธิ์

 พนักงานบริษัท


ชวนะ คันธพฤกษ์

พนักงานบริษัท


นิศรุธ ภักดี

ธุรกิจส่วนตัว


สุกานดา รามศรี

 รัฐวิสาหกิจ


ธาดา สมานิ

 ผู้บริหารโรงแรม


วิภารัตน์ ธนาเนรมิตกุล

ธุรกิจส่วนตัว


ตามรัตน์ พันธุโฆษิต

ธุรกิจส่วนตัว


ศิริวรรณ ศรีแดง

อาจารย์สถาบันการศึกษา

 
นายธนารักษ์ สายรัตน์

 อาจารย์สถาบันการศึกษา

     

 

รายชื่อนักศึกษาในหลักสูตร รหัส 52 และ 53

 
วิคิเนีย มาเยอร์

 ดารา/นักแสดง

 
สิริรัตน์ นาคแป้น

พนักงานบริษัท

 
กัลยาณี อุตรักษ์

พนักงานโรงแรม


พรศิริ บินนาราวี 

ธุรกิจส่วนตัว

 
นรพล  เกตุทัต

พนักงานบริษัท

 
พรทิพย์  บุญเที่ยงธรรม

อาจารย์คณะการทท.

 
ดวงกมล  บุญทวีทรัพย์

เลขานุการ สถาบันการศึกษา


วริศรา บุญสมเกียรติ 

เลขานุการ สถาบันการศึกษา


โดม อินทรกระทึก 

เจ้าของธุรกิจรีสอร์ท


พัชรินทร์  มหาสันติปิยะ 

มัคคุเทศก์

 
คมลักษณ์ สงทิพย์

 นักวิจัย


กรรณิการ์ ศรีสงวน

พนักงานบริษัท 


วรรษพร  ผิวดี 

ธุรกิจส่วนตัว


พิริยะ ปราโมช ณ อยุธยา 

ธุรกิจส่วนตัว


ศิริชัย กาญจโนภาส 

พนักงานบริษัท


เจนจิรา บรรจงนึก 

 พนักงานบริษัท


พลอยชนก  แข็งขัน 

 มัคคุเทศก์

 
 ศิราณี  รักษาเมือง

 พนักงานบริษัท


ณัฐสินี สงจันทร์

 พนักงานบริษัท


มัญชุมนต์กาญจน์ สุโพธิ์

พนักงานบริษัท


นัฏฐพร รุ่งศิริพรผล 

 พนักงานบริษัท


พัฒนะ เทพมาลาพันธ์ศิริ 

รับราชการ


สกันต์ บุญจันทร์ 

เจ้าของธุรกิจ

 
ธนพล  สุภาโชติอังคณา

 รับราชการ

 
อัฐพล คำพิละ

 มัคคุเทศก์