คำถามที่สอบถามบ่อย

การสมัครเข้าเรียนหลักสูตร จำเป็นต้องจบตรงสาขาการท่องเที่ยวหรือการโรงแรมหรือไม่ และหากจบไม่ตรงสาขาจะศึกษาต่อในสาขานี้ได้หรือไม่
 • การศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีในสาขาการท่องเที่ยวหรือการโรงแรม เนื่องจากทางหลักสูตรรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อจากทุกสาขาวิชา
 • ทางหลักสูตรเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกๆภาคการศึกษา
หากจบตรงหรือไม่ตรง จะมีเรียนวิชาปรับพื้นฐานอะไรอีกหรือไม่
 • ทั้งผู้ที่จบตรงหรือไม่ตรง ทุกคนจะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 2 วิชา คือ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 • สำหรับผู้ที่จบไม่ตรงสาขา จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานเพิ่มอีก 1 วิชา คือ วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
การสอบคัดเลือก พิจารณาจากหลักเกณฑ์อะไรบ้าง และจะติดต่อสมัครได้ที่ไหน เอกสารประกอบการสมัครมีอะไรบ้าง
 • การสอบคัดเลือกพิจาณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครและการสัมภาษณ์ ไม่มีการสอบข้อเขียน
 • ผู้สนใจศึกษาต่อสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือ ผู้อำนวยการหลักสูตร
 • เอกสารประกอบการสมัครได้แก่ ใบสมัคร รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป สำเนา transcript ระดับปริญญาตรี 1 ชุด และสำเนาใบรับรองวุฒิที่จบ 1 ชุด โดยทางหลักสูตรจะโทรนัดวันเวลาการสัมภาษณ์ หรือ แจ้งประกาศในเว็บไซด์
ใบสมัครจะดาวน์โหลดได้จากที่ไหน และชำระค่าสมัครเท่าไร
 • ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บของหลักสูตร และชำระค่าสมัครเป็นเงิน 500 บาท เมื่อยื่นใบสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย
ขั้นตอนการสมัครและการลงทะเบียนเรียนเป็นอย่างไร
 1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารให้ครบถ้วน ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 7 (เฉลิมพระเกียรติ) ชั้น 7
 2. ทางหลักสูตรจะนัดสอบสัมภาษณ์ตามที่ประกาศในเว็บไซด์ หรือ โทรแจ้งนักศึกษา
 3. หากผ่านการสัมภาษณ์แล้ว นักศึกษาขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ในวันสัมภาษณ์    (ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ประมาณ 6000 บาท)
 4. ในวันเปิดภาคการศึกษา นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเล่าเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยดูจากประกาศในเว็บไซด์ของหลักสูตร
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรเท่าไร สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้หรือไม่ และมีทุนการศึกษาให้หรือไม่
 • ประมาณ 128,700 บาท (39 หน่วยกิตๆละ 3,300 บาท) ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
 • ผู้เรียนสามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ โดยให้ติดต่อรายละเอียดและทำเรื่องผ่อนชำระค่าเล่าเรียนที่แผนกการเงิน
 • ส่วนทุนการศึกษา ทางหลักสูตรมีทุนให้ เช่น ทุนเรียนดีเกียรตินิยม ทุนข้าราชการ หรือ ส่วนลดสำหรับศิษย์เก่า ผู้สนใจสามารถขอใบสมัครรับทุนพร้อมกับยื่นใบสมัครเรียนต่อ ที่บัณฑิตวิทยาลัย
การเรียนการสอนจัดในช่วงเวลาใด หากติดทำงานวันเสาร์หรืออาทิตย์ จะลงเรียนอย่างไร
 • ปกติจะเรียนวันเสาร์และอาทิตย์ โดย 1 วัน เรียน 2 วิชา วิชาแรกเรียนรอบเช้า 9.00 – 12.00 น. และ รอบบ่ายเรียน 13.00 – 16.00 น. นักศึกษาที่ติดงานประจำสามารถเลือกเรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เพียง 1 วันได้ หรือจะลงเรียนเพียง 1 วิชา เวลาใดก็ได้
ระยะเวลาการศึกษากี่ปี และหากทำงานประจำอยู่จะสามารถลงทะเบียนเรียนได้นานสุดกี่ปี
 • ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หากมีความจำเป็นต้องหยุดพักการเรียนชั่วคราว จะทำได้หรือไม่
 • ทำได้ โดยรักษาสถานภาพนักศึกษา สามารถทำเรื่องที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
หลักสูตรนี้จำเป็นต้องทำวิทยานิพนธ์หรือไม่
 • ไม่จำเป็น สามารถเลือกเรียนแบบแผน ข คือ สารนิพนธ์ได้ (เนื้อหาและขอบเขตการศึกษาจะเล็กกว่าวิทยานิพนธ์ - แผน ก) แต่หากเลือกทำสารนิพนธ์แทนวิทยานิพนธ์ ผู้เรียนจะต้องเรียนวิชาเลือกเพิ่มขึ้นอีก 2 วิชา (6 หน่วยกิต) ในขณะที่ผู้ที่เลือกทำวิทยานิพนธ์ไม่ต้องเรียนเพิ่มใน 2 วิชาดังกล่าว (ดูรายละเอียดจากโครงสร้างหลักสูตร)
สารนิพนธ์แตกต่างจากวิทยานิพนธ์อย่างไร
 • สารนิพนธ์ หมายถึง รายงานที่เขียนเรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระหรือการทำวิจัย อันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนวิทยานิพนธ์เป็นรายงานการศึกษาวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและเป็นส่วน หนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเช่นกัน ทั้งนี้โดยทั่วไป องค์ประกอบของรายงานสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์จะคล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่างกันตรงที่เนื้อหาของสารนิพนธ์จะมีขอบเขตและประเด็นที่ศึกษาน้อยกว่าวิทยานิพนธ์
หากสนใจด้านการโรงแรม จะสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์ด้านนี้ได้หรือไม่
 • ผู้เรียนสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อหรือเรื่องใดก็ได้ตามความสนใจที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
มีการฝึกปฎิบัตินอกสถานที่หรือไม่ และมีโอกาสไปดูงานต่างประเทศหรือไม่
 • เกือบทุกวิชาในหลักสูตรจะมีการฝึกปฎิบัตินอกสถานที่และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จริงให้แก่ผู้เรียนโดยมีทั้งการเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ


*** อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับผู้อำนวยการหลักสูตร 02-954 7300 ต่อ 609 ***
เรายินดีและพร้อมดูแลนักศึกษาทุกคน