ลักษณะเด่นของหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรปริญญาโทที่เน้นด้านการจัดการการท่องเที่ยว (tourism management) และในปีการศึกษา 2559 มีผู้สมัครเรียนหลักสูตร ป.โท การจัดการการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ใน มหาวิทยาลัยเอกชน (คลิกดูรายชื่อนักศึกษา)
 • ค่าเรียนที่ไม่แพง เพียงหน่วยกิตละ 3,300 บาท ทั้งหมด 39 หน่วยกิต (128,700 บาท) 
 • อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีผลงานวิจัยและบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวงวิชาการต่างประเทศ
 • มีอาจารย์ที่ได้รับรองคุณภาพการสอนประจำในหลักสูตร (certified quality teaching staff)
 • การเรียนการสอนเน้นแบบ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรูปแบบของการบรรยาย การนำเสนองานของนักศึกษา และเอกสารประกอบการเรียน
 • มีระบบบันทึกการเรียน/การบรรยายย้อนหลังเพื่อให้นักศึกษาทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา หรือในกรณีที่ขาดเรียนก็สามารถเปิดชมได้
 • ผสมผสานการสอนที่หลากหลายรูปแบบและแตกต่าง เช่น การเรียนแบบกรณีศึกษา การเรียนแบบการทำงานเป็นทีม การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) การเรียนการสอนเชิงอภิปราย (discussion-based learning) การเรียนแบบเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (internationalization) และการเรียนแบบค้นคว้าวิจัย (research-based learning)
 • เน้นการเรียนการสอนในด้านการท่องเที่ยวนานาชาติและกลุ่มประเทศอาเซียน (International and ASEAN Tourism)
 • มีวิชาเลือกด้านการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มมากถึง 11 วิชา (specialized elective courses)
 • มีการฝึกภาคปฎิบัตินอกสถานที่และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (experienced-based learning) ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น เรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีของภาคธุรกิจ (best practice) การศึกษาหน่วยงาน/องค์กรการท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จ (successful business) หรือได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยว (tourism award) ตลอดจนการเรียนรู้การเป็นผู้น าการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ (product leader) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ดีเยี่ยมด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล ซึ่งครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนในทุกๆด้านของหลักสูตร
 • มีระบบการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดของผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา
 • มีระบบฐานข้อมูลสำหรับการค้นคว้าและการวิจัยด้านการท่องเที่ยวที่เพียบพร้อม

องค์ประกอบแต่ละด้าน

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ที่อื่นๆ

1. ค่าเรียน

ถูกกว่า

แพงกว่า

2. คุณภาพการเรียนการสอน

มั่นใจได้ด้วยระบบการบริหารจัดการระดับสากล และรางวัลประกันคุณภาพการศึกษาระดับชั้นนำของประเทศ

มีระบบบันทึกการเรียน/การบรรยายย้อนหลังเพื่อให้นักศึกษาสามารถทบทวนเนื้อหาที่เรียน หรือในกรณีขาดเรียนก็สามารถเปิดชมได้ตลอด 24 ชม. (แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย)

 

ส่วนใหญ่ไม่มี  สะท้อนถึงคุณภาพของหลักสูตร

 

สถาบันอื่นไม่มีระบบนี้

 

3. การเรียนแบบ 2 ภาษา

ส่งเสริมการเรียนแบบ 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ)

ส่วนใหญ่จะเรียนภาษาไทย   ทำให้นักศึกษาขาดโอกาสในการเรียนรู้ทั้ง 2 ภาษา

4. การดูแลนักศึกษา

มั่นใจได้ด้วยระบบการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดของผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา

ส่วนใหญ่นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงผู้อำนวยการหลักสูตรได้และไม่มีระบบดูแลนักศึกษาระดับ ป.โท อาจทำให้การเรียนไม่มีประสิทธิภาพ

5. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

ส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลตรงนี้สะท้อนถึงคุณภาพของอาจารย์และหลักสูตร

6. ระบบฐานข้อมูลและหนังสือค้นคว้า

มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยและ หนังสือค้นคว้าเป็นจำนวนมากในสำนักหอสมุด

ส่วนใหญ่มีฐานข้อมูลจำกัด ส่งผลต่อการทำรายงานค้นคว้าและการทำวิทยานิพนธ์

7. จำนวนผู้สมัครเรียน

มีจำนวนผู้สมัครเรียนมากที่สุดเป็นอันดัน 1 ในมหาวิทยาลัยเอกชน เพราะผู้เรียนมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในคุณภาพของหลักสูตรและการเรียนการสอน

ที่อื่นมีนักศึกษาน้อยกว่า

เลือกเรียน ป.โท การท่องเที่ยว อย่างมั่นใจ
เลือกเรียนที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพการศึกษา คุ้มค่า และให้คุณได้มากกว่าที่อื่น