9 เหตุผลที่ควรเลือกเรียนหลักสูตร ป.โท

สาขาการท่องเที่ยว ม. ธุรกิจบัณฑิตย์

  • อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิปริญญาเอกจากต่างประเทศ/มีตำแหน่งทางวิชาการด้านการท่องเที่ยว ทุกท่านได้ผ่านการเลือกสรรแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยมีศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีระบบการรับรองคุณภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอน (certified quality system of teaching staff) ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อส่งเสริมให้มีอาจารย์ผู้สอนคุณภาพในหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งหลักสูตร ป.โท การท่องเที่ยวที่มีอาจารย์ที่ได้รับรองคุณภาพการสอนประจำอยู่ในหลักสูตร นอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัยยังมีการประเมินคุณภาพการสอนทุกภาคการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้สอนอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่าที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เราเน้นเรื่องคุณภาพของผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญ
  • การเรียนการสอน
ป.โท การท่องเที่ยว ม.ธุรกิจฯ มุ่งเน้นคุณภาพการเรียนการสอนเป็นหลัก โดยทุกวิชาจะเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (2 ภาษา) โดยอยู่ในรูปแบบของการบรรยาย การนำเสนองานของนักศึกษา และเอกสารประกอบการเรียน เป็นต้น รวมทั้งทางหลักสูตรยังได้มุ่งเน้นให้ทุกวิชาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานที่ไม่ใช่การบรรยายเพียงอย่างเดียว เช่น การเรียนแบบกรณีศึกษา (case study) การเรียนแบบการทำงานเป็นทีม (team-based learning) การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) การเรียนแบบเชิงอภิปราย (discussion-based learning) และที่แตกต่างจากสถานบันการศึกษาอื่น คือ การเรียนการสอนแบบเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (internationalization) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยและของต่างประเทศที่เป็นคู่แข่งหรือผู้นำ และล่าสุดมหาวิทยาลัยได้ติดตั้งระบบบันทึกการเรียน/การบรรยายย้อนหลัง เพื่อให้นักศึกษาเปิดดูเนื้อหาการบรรยายในห้องเรียนย้อนหลังได้ 24 ชม. (ในกรณีต้องการทบทวนหรือขาดเรียน) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย นอกจากนั้นหลักสูตรยังได้เน้นการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวนานาชาติและการท่องเที่ยวอาเซียน (International and ASEAN Tourism) เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้น  
  • การฝึกภาคปฎิบัตินอกสถานที่/กิจกรรมเสริมหลักสูตร
นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว ทางหลักสูตรยังได้มุ่งเน้นกิจกรรมการฝึกภาคปฎิบัตินอกสถานที่แบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (experience-based learning) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ภาคธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ ชุมชนท้องถิ่น หรือ แหล่งท่องเที่ยว โดยเป็นการเรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยวจากประสบการณ์จริงโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ในเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีของภาคธุรกิจ (best practice) การศึกษาหน่วยงาน/องค์กรการท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จ (successful business) หรือได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยว (tourism award) ตลอดจนการเรียนรู้การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ (product leader) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน
  • ค่าเล่าเรียนที่ไม่แพง
เพียงหน่วยกิตละ 3,300 บาท จำนวนหน่วยกิตรวม 39 หน่วยกิต ตลอดหลักสูต (128,700 บาท) หากเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ)
  • การดูแลนักศึกษาตลอดหลักสูตร  
ทางหลักสูตรมีระบบการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดของผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนจบการศึกษา นอกจากนั้น ทางหลักสูตรยังได้กำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 ท่าน ดูแลนักศึกษาในที่ปรึกษาไม่เกิน 7 คน เพื่อจะได้มีเวลาให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
  • การประกันคุณภาพการศึกษา
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียนในด้านมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้รับรางวัลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประเภทดีเลิศ (Excellent) ประจำปี 2551-2552 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     ทั้งนี้ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลประเภทดีเลิศและเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวของประเทศที่ได้รับรางวัลนี้ โดยมีมหาวิทยาลัยอีก 2 แห่งที่ได้รับรางวัลประเภทดีเลิศในครั้งนี้ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับมาตรฐานสากลและผลงาน/รางวัลที่เป็นเลิศ ทำให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นใจในเรื่องคุณภาพของหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
  • หอสมุดและฐานข้อมูลสำหรับการค้นคว้าและการทำวิทยานิพนธ์
มีระบบฐานข้อมูลสำหรับการค้นคว้าด้านการท่องเที่ยวที่เพียบพร้อม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีศูนย์สนเทศและหอสมุดที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยทางศูนย์ฯมีหนังสือ ตำรา รายงานการวิจัยและเอกสารด้านการท่องเที่ยวเป็นจำนวนกว่าพันเล่ม รวมทั้งยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยเฉพาะ ซึ่งรวบรวมข้อมูลงานวิทยานิพนธ์และวารสารวิชาการนานาชาติเพื่อใช้สำหรับการค้นคว้าและการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
  • สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีความพร้อมในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันสำหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เช่น ห้องเรียนที่ทันสมัย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องค้นคว้าส่วนตัว ห้องอ่านหนังสือและห้องพักผ่อนของบัณฑิตศึกษา ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ เช่น อาคารจอดรถ 10 ชั้น ศูนย์อาหารขนาดใหญ่ โรงแรมฝึกอบรม ธนาคาร ศูนย์หนังสือ ไปรษณีย์เอกชน ร้านสะดวกซื้อ ร้านถ่ายเอกสาร และการบริการด้านนันทนาการให้แก่นักศึกษา เช่น สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส ศูนย์กีฬาในร่ม ศูนย์สุขภาพ รวมทั้งที่พักของเอกชนรอบๆมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก
  • สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและทำเลที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ green university โดยมีทัศนียภาพที่สวยงามและบรรยากาศที่ร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียว รวมทั้งเป็นเขตปลอดควันรถยนต์ภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ตั้งอยู่บนถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ การเดินทางสะดวกสบายใกล้ทางด่วนงามวงศ์วาน สามารถเดินทางเข้าออกมหาวิทยาลัยได้หลายเส้นทาง ได้แก่ ถนนประชาชื่น ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนงามวงศ์วาน และถนนแจ้งวัฒนะ โดยจากทางด่วนงามวงศ์วานท่านสามารถเดินทางไปยังที่อื่นๆในกรุงเทพฯได้ภายในเวลาเพียง 15-30 นาที เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สุขุมวิท สีลม ฯลฯ


***เลือกเรียนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างมั่นใจ***
เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถาบันที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพการศึกษาด้วยระบบมาตรฐานสากล และรางวัลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับดีเลิศ