งานวิจัยที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร. อัศวิน แสงพิกุล – ผู้อำนวยการหลักสูตร 

(วารสารต่างประเทศ)

 • อัศวิน แสงพิกุล. (2011). Developing Good Practices for Ecotourism Tour Operators. Sasin Journal of Management. vol. 17, no. 1, p. 53-86. (Link to article)
 • อัศวิน แสงพิกุล. (2010). Marketing Ecotourism through the Internet: A Case of Ecotourism Business in Thailand. International Journal of Hospitality and Tourism Administration. vol. 11, no. 2, p. 65-79. (Link to article)
 • อัศวิน แสงพิกุล. (2009). A Comparative Study of Travel Motivations between Asian and European Tourists to Thailand. Journal of Hospitality and Tourism vol.7, no1, P.22-43. (Link to article)
 • อัศวิน แสงพิกุล and Samuel Seongseop Kim (2009). An Overview and Identification of Barriers Affecting the Meeting and Convention Industry in Thailand. Journal of Convention and Event Tourism. vol. 10, no.3, p.185-210.(Link to article)
 • อัศวิน แสงพิกุล. (2009). Internationalization of Hospitality and Tourism Higher Education: A Perspective from Thailand. Journal of Teaching in Travel and Tourism. vol. 9, no. 1, p. 2-10. (Link to article)
 • อัศวิน แสงพิกุล. (2008). A Critical Review of Ecotourism Studies in Thailand. Journal of Tourism Analysis, vol. 13, no. 3, p. 55-68. (Link to article)
 • อัศวิน แสงพิกุล. (2008). A Factor-Cluster Analysis of Tourist Motivations: A Case of U.S. Senior Travelers. TOURISM: An International Interdisciplinary Journal, vol. 56, no. 1, p. 25-37. (Link to article)
 • อัศวิน แสงพิกุล. (2008). Travel Motivations of Japanese Senior Travelers to Thailand. International Journal of Tourism Research, vol. 10, no. 1, pp. 81-94. (Link to article)
 • อัศวิน แสงพิกุล. (2007). Segmenting the Japanese Senior Travel Market: Implications for Thailand’s Tourism Industry. Journal of Hospitality & Tourism, vol. 5, no. 1, pp. 95-106. (Link to article)
 • อัศวิน แสงพิกุล and Adarsh Batra. (2007). Ecotourism: A Perspective from Thai Youth. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, vol. 6, no. 1, pp.81-85. (Link to article)

        ดร. คม คัมภิรานนท์ (Dr. Kom Campiranon)

        (วารสารต่างประเทศ)

 • CAMPIRANON, K. & ARCODIA, C. (2007) Market Segmentation in Time of Crisis: A Case Study of the MICE Sector in Thailand. Journal of Travel and Tourism Marketing.  
 • SRIKATANYOO, N. & CAMPIRANON, K. (2005b) Crisis Management of Hotels in Phuket: Compare and Contrast between Thai and Foreign Hotel Management Style. ASAIHL-Thailand Journal, 8, 165-176.
 • CAMPIRANON, K. & SCOTT, N. (2007) Factors Influencing Crisis Management in Tourism Destinations. IN LAWS, E., PRIDEAUX, B. & CHON, K. (Eds.) Crisis Management in Tourism. Wallingford, Oxford, CAB International.
 • CAMPIRANON, K. (2007) An Analysis of Crisis Management in the MICE Sector: the WTO Approach. IN MCDONNELL, I., GRABOWSKI, S. & MARCH, R. (Eds.) The Council for Australian University Tourism and Hospitality Education (CAUTHE) Conference. Manly, Australia, University of Technology - Sydney.
 • CAMPIRANON, K. (2006) Chaos Theory as an Approach to Understand MICE in Time of Crisis. IN HALL, M. (Ed.) ATLAS Asia-Pacific Conference 2006: Tourism After Oil. Dunedin, New Zealand, University of Otago, New Zealand.
 • CAMPIRANON, K. (2006) Understanding Crisis Vulnerability of the MICE Sector: A Case Study of Thailand. IN ARCODIA, C., WHITFORD, M. & DICKSON, C. (Eds.) Global Events Congress. Brisbane, Australia, The University of Queensland.
 • CAMPIRANON, K. (2005) Cultural Differences on Crisis Management in the MICE Sector. IN TREMBLAY, P. & BOYLE, A. (Eds.) The Council for Australian University Tourism and Hospitality Education (CAUTHE) Conference. Alice Springs, Australia, Charles Darwin University.
 • CAMPIRANON, K. (2005) Managing Reputation in Event Planning Companies. IN JOHN, A. (Ed.) The Third International Event Management Research Conference. Sydney, Australia, University of Technology Sydney.
 • SRIKATANYOO, N. & CAMPIRANON, K. (2005) Crisis Management of Hotels in Phuket: Compare and Contrast between Thai and Foreign Hotel Management Style. The 15th Inter-University Conference. Bangkok, Thailand, Sukhothai Thammathirath Open University and ASAIHL Thailand.


ผศ.ดร. เลิศพร ภาระสกุล

 • เลิศพร ภาระสกุลและคณะ. รายงานผลการวิจัยเรื่องการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวทางบกเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา.กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
 • เลิศพร ภาระสกุลและคณะ. รายงานผลการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การจัดการเพื่อสงเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดชายแดนไทยและกัมพูชา : กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ . กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
 • เลิศพร ภาระสกุล. บทความวิจัยเรื่องแรงจูงใจและระดับความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย. มหาสารคาม : คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552
 

         ดร.สุวันชัย  หวนนากลาง 

 • สุวันชัย หวนนากลาง. (2547). Roles and responsibilities of tour guides:  A comparison between the UK and Thailand. Conference proceeding of the 2nd Asia Pacific International Conference. Prince of Songkla University, Phuket campus, 24-27 May, p. 205 – 218. 

 

 • สุวันชัย หวนนากลาง. (2550).แนวคิด ปัญหา และประสิทธิภาพการจัดการการท่องเที่ยวทางเลือกในประเทศไทย: กรณีศึกษาการจัดการโฮมสเตย์บ้านทรงไทยปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สุมทรสงคราม ในรายงานบทความวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

         

          ผศ.มณฑกานติ แลนแคสเตอร์

 • มณฑกานติ แลนแคสเตอร์ (2000). The Study of Tourists and Residentail Opinions towards the Hua Hin Night Market for the Sustainable Tourism Development. Conference Proceeding of the Sixth Asia Pacific Tourism Association Annual Conference. 28 June – 1 July, p. 325-329.

 

 • มณฑกานติ แลนแคสเตอร์ และคณะ. (2549). The Development of Interpretive Dimensions for the World Heritage Town of Sukhothai and Associate Cities of Si Satchanalai and Kamphaengphet. Joint research project between Dhurakij Pundit University and University of Hawaii.

 

 • มณฑกานติ แลนแคสเตอร์ และคณะ. (2547). การประเมินโครงการด้านการท่องเที่ยวของ 76 จังหวัด. รายงานการวิจัยเสนอต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.