ดร. ละเอียด ศิลาน้อย

(Dr. La-iard Silanoi)

ตําแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษา 9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Advisor 9, Tourism Authority of Thailand

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โทร. (02) 250-5500 X 2980

 

 

ที่อยู่ปัจจุบัน             26/245 หมู่บ้านธนากร 1 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

                         โทรศัพท์ 02 447 8242 โทรสาร 02 447 8243

                          E-mail: silasirizen@yahoo.com   

 

สถานที่ทำงาน           การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

                         1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

                         โทรศัพท์ 02 250 5500 ต่อ 2980 โทรสาร 02 652 8234 มือถือ 081 710 8524

           

ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน

                      -ที่ปรึกษา (ระดับ 9) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

                           (Advisor 9, Tourism Authority of Thailand)

การศึกษา:

ปริญญาเอก 1) Doctor of Philosophy Degree (Ph.D.) in Business Administration, 1998.

                California Coast University, U.S.A.

ปริญญาโท    2)   Master of Business Administration (MBA), 1997. California Coast

              University, U.S.A.

ปริญญาโท    3) วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (ว.ม.) สาขาสื่อสารมวลชน, 2534. มหาวิทยาลัย

        ธรรมศาสตร.์

ปริญญาตรี    4) นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.), 2524. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปริญญาตรี    5) เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.), 2518. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

 

วันเกิด : วันที่ 11 เมษายน 2494

 

เข้าทํางาน ททท. : วันที่ 17 พฤษภาคม 2520

ประสบการณ์ในการทํางาน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

2520         งานวิจัย   กองสถิติและวิจัย   ฝ่ายวางแผนและวิชาการ

2528        งานเอกสารวิชาการ   กองวิชาการและฝึกอบรม   ฝ่ายวางแผนและวิชาการ

 

2532    ดํารงตําแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาบริการทั่วไป   กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว

             ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

2535         ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงาน ททท. ภาคกลางเขต 7 จ.ลพบุรี

(รับผิดชอบพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตจังหวัด ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท

นครสวรรค์ และอุทัยธานี)

2538          ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้อํานวยสํานักงาน ททท.ภูมิภาคอเมริกา นครชิคาโก

สหรัฐอเมริกา

              2541    ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองนิติการ ทะเบียน   สํานักงานทะเบียน

                        ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

              2543  ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และช่วยราชการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   

   (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2544 จนถึง 3  ตุลาคม 2545 และ 

  ปฏิบัติงานช่วยราชการสํานักงานปลัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการ

   ท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2545 จนถึง 30 มิถุนายน 2546

   2546   ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

   พร้อมทั้ง ดํารงตําแหน่งนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและ มัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร

  และดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร

  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 จนถึง 30 มีนาคม 2547

    2547   ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งดํารงตําแหน่งนาย

             ทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและ มัคคุเทศก์กรุงเทพมหานครและดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงาน

   ทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานครด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547

   จนถึง 27 ธันวาคม 2550

    2550   ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม

    2550 จนถึงปัจจุบัน

 

ผลงานอื่น ๆ :

-          ผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการที่พักและอาหาร ในคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ ครั้ง 8 พ.ศ. 2521 (1978)

-          ประพันธ์บทเพลงส่งเสริมการท่องเที่ยว เพลงลูกกรุง "ท่องเที่ยวสัมพันธ์" ปีท่องเที่ยวไทย 2523 จัดบันทึกเสียงเผยแพร่โดย ททท. โดยคุณดาวใจ ไพจิตร ให้เกียรติเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้บันทึกเสียงเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย

-          กรรมการที่ปรึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา พ.ศ.2532

-          กรรมการในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของ ททท. พ.ศ.2535

-          อนุกรรมการและเลขานุการ  คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือและเอกสาร เผยแพร่ ในคณะอนุกรรมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พ.ศ. 2535

-          ผู้อํานวยการก่อตั้ง สํานักงาน ททท. ลพบุรี (ภาคกลางเขต 7) พ.ศ. 2535

-          ร่วมรณรงค์ งานประจําปี จ.ลพบุรี “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์” ใช้คําขวัญ “ชาวลพบุรีร่วมใจแต่งไทยทั้งเมือง” จนประสบความสําเร็จ ประชาชนให้ความร่วมมือ แต่งกายชุดไทยได้พร้อมเพรียงทั้งเมืองในช่วงวันงานฯ เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเดียว ในประเทศไทย   ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน

-          ร่วมพัฒนาและส่งเสริม งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง จ.ลพบุรี ให้เป็นที่นิยมระดับชาติ และ นานาชาติ และให้กําหนดจัดแน่นอนทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน ทุกปี

-          ร่วมมือกับจังหวัดลพบุรี นําเอาไร่ทานตะวันของเกษตรกรในอําเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี ประมาณ 3 พันไร่ มาทําการตลาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ในปีพ.ศ. 2536 และประสบความสําเร็จ เป็นแหล่งท่องเที่ยวไร่ทานตะวันที่ติดตลาดและเป็นที่รู้จักกัน อย่างแพร่หลายเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยจนทุกวันนี้   แม้ว่าพื้นที่เพาะปลูกจะไม่ กว้างใหญ่เหมือน ไร่ทานตะวันที่อื่นก็ตาม

-          เป็นผู้ริเริ่มนําเอาปรากฎการณ์ สุริยุปราคาเต็มดวง 24 ตุลาคม 2538 มาโฆษณา เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวได้สําเร็จ ในปี พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2538 (ในระหว่างนั้น ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ สํานักงาน ททท. ภาคกลางเขต 7 ลพบุรี ) และ ประสบ ความสําเร็จ สามารถปลุกกระแสความสนใจของประชาชน ได้อย่างกว้างขวาง

-          ส่งเสริมและพัฒนา ให้ประชาชนในเขตวัดยาง ณ รังษี ต.ตลุง อ.เมือง จ. ลพบุรี และประชาชนในเขต อ.เมือง จ. สิงห์บุรี จัดงานประเพณีลอยกระทงชุดไทย พื้นบ้าน ประจําปี พ.ศ. 2536 เป็นผลสําเร็จ โดยริเริ่มให้มีการจัดทํากระทงสาย ร่วมในการลอยกระทงด้วย

-          ส่งเสริมและพัฒนาให้ พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน ที่อยู่ในบริเวณวัดยาง ณ รังษี อ. ตลุง จ.ลพบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการศึกษา โดยการสนับสนุนของ   ชมรมอนุรักษ์ โบราณวัตถุสถาน จ.ลพบุรีเป็นผลสําเร็จเป็นแหล่งรวมเรือพื้นบ้านเก่า ๆ ที่ผู้คน ให้ความสนใจไปเที่ยวชมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536

 

ผลงานทางวิชาการ :

-          เขียนบทความ “มัคคุเทศก์ถึงมัคคุเทศก์” ในวารสารธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระหว่างพ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535

-          เขียนบทความประจําใน ”จุลสารการท่องเที่ยว” กองวิชาการและฝึกอบรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2542

-          เขียนบทความ “พุทธศาสนาอย่างเซน” ในนิตยสารสมาธิรายเดือน พ.ศ. 2530 – พ.ศ.2535

-          เป็นผู้แต่งแบบเรียนพระพุทธศาสนาสําหรับนักเรียนชั้นประภมปีที่ 1- ประถมปีที่ 6 พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2539

-          รวบรวมและจัดทำ “คู่มือนําชมพระบรมมหาราชวัง สําหรับมัคคุเทศก์” 5 ภาษา โดย ททท. และเขียนร่วมกับ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2533

-          เขียนบทความประจําทางโหราศาสตร์ ใน นิตยสาร “โหราจารย์”  พ.ศ. 2542

-          เขียนบทความอิเล็คทรอนิกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการพัฒนาการท่องเที่ยวในเว็บไซด์ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) พ.ศ. 2548-2550

-          เป็นผู้แต่งตำรา “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว” ในเอกสารการสอนชุดวิชา “การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว (Tourist Destination Management)” หน่วยที่ 15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) พ.ศ. 2545

-          เขียนบทความ “ประวัติศาสตร์ไทยสำหรับมัคคุเทศก์:ปริศนาที่ชวนไข” ใน “กระแสวัฒนธรรม” วารสารวิชาการคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 มกราคม – มิถุนายน 2551

-          เขียนพ็อคเก็ตบุ๊ค พุทธศาสนา- หัวใจพระพุทธศาสนา สร้างตัวสร้างฐานะตามหลักพุทธศาสตร์ประยุกต์, ปรัชญาพุทธศาสนานิกายเซน- อยู่อย่างเซน ปล่อยวางอย่างเซน วิมุตติคาถา:คำอุทานของพระเซนเมื่อบรรลุธรรม ปรีชาญาณแห่งเซน ปรัชญาเซนและการตีความปรัชญาเซน ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร หมุม็องกัง:ประตูที่ไร้ประตู, ปรัชญาจีน-เต๋าแต้มสี สร้างชีวิตและสังคมตามคำสอนของขงจื๊อ อี้จิง:เซียมซีวิทยาศาสตร์ เฟิง-สุ่ย (ฮวงจุ้ย) ภูมิลักษณ์พยากรณ์, ปรัชญาโยคะ- กรรมโยคะ โยคะ:น้ำพุแห่งดรุณภาพ, การรักษาสุขภาพ -  คู่มือกายบริหารของกองทัพอากาศแคนาดา การนวดและการดื่มนํ้า 5 แก้วรักษาโรคแบบจีน ภูมิปัญญาไทย:ฤาษีดัดตน ฯลฯ พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2549

-          เป็นกรรมการร่างหลักสูตร พิจารณาหลักสูตร ข้อสอบ และผลการสอบ ของภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยจันทเกษม มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัย Stamford International วิทยาลัยราชพฤกษ์ วิทยาลัยตาปี วิทยาลัยพิษณุโลก วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรภูมิ)

-          เป็นกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนหลายแห่ง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราม คำแหง มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต)

-          เป็นผู้บรรยายพิเศษเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและนโยบายการท่องเที่ยวแห่งรัฐ วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม   การตลาดทางการท่อง

ที่ยว   วิชามัคคุเทศก์และเทคนิคการนําเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ฯลฯ การตลาดทางการท่องเที่ยว การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว บทบาทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนำเที่ยว มัคคุเทศก์ โรงแรม และอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคนิคการนำเที่ยวของมัคคุเทศก์ จิตวิทยาการบริการ การขจัดข้อขัดแย้งในองค์กร การสร้างจิตสำนึกและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการจัดเก็บเอกสารและการประยุกต์ใช้รหัสสี ปรัชญาพุทธศาสนาและพุทธศาสนานิกายเซน ปรัชญาจีน “ขงจื๊อ” ปรัชญาจีน “อี้จิง” และอื่น ๆ ในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง

-          เป็นตัวแทนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-          ผู้บรรยายพิเศษ ปฐมนิเทศผู้จะเดินทางไปต่างประเทศ โดยสํานักงานคณะกรรมการ

เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. 2530 - 2534

-          เป็นผู้แทน ททท. เข้าชี้แจงคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการแก้ไขพระราชบัญญัติธุรกิจ นําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ปี พ.ศ. 2541 - 2542

-          กรรมการที่ปรึกษาโครงการวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎจันทรเกษม พ.ศ.2542

-          วิทยากรรับเชิญ Asian Productivity Organization-APO บรรยายความรู้ Sustainable Tourism และ Cultural Tourism  ประเทศอินโดนีเซีย พ.ศ. 2543

-          จัดอบรมครู/อาจารย์ผู้สอนวิชาท่องเที่ยวจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ทั่วประเทศ เพื่อเป็นวิทยากรฝึกอบรม อบต. อบจ. และสต. ณ สถาบันฝึกอบรมวิชาการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว (สรท.) บางแสน ชลบุรี พ.ศ. 2543

-          จัดอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โครงการลงทุนเพื่อสังคม (Social Investment Projects-SIP) โครงการเงินกู้ JBIC จัดร่วมกับศูนย์เครือข่ายอุดมศึกษา 16 แห่งกระจายไปทั่วประเทศ พ.ศ. 2543 - 2544

-          วิทยากรฝึกอบรม บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ บุคลากรใน สถานประกอบการ   ณ อบต. และ อบจ. หลายแห่ง พ.ศ. 2543-2544

-          เป็นผู้แทน ททท. เข้าชี้แจงคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการร่างพระราชบัญญัติธุรกิจ นําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551ในปี พ.ศ. 2546 – 2548

-          เป็นผู้แทน ททท. เข้าชี้แจงคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 ปี พ.ศ. 2547 – 2548

-          เป็นผู้บรรยายวิชา “กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม” แก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ณ สถาบันเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2549-2550

-          เป็นผู้บรรยายวิชา “English for Personality Development” แก่นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยจันทรเกษม พ.ศ. 2548-2550

-          เป็นผู้บรรยายวิชา “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกวัฒนธรรม” แก่นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพฯ พ.ศ. 2548-2550

-          เป็นผู้บรรยายวิชา “สัมมนาการบริหารธุรกิจ” แก่นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลับตาปี สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549-2551

-          เป็นผู้บรรยายวิชา “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว” แก่นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม พ.ศ. 2550 นักศึกษาปริญญาตรีและโท หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2549-2552 นักศึกษาปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีอยุธยา พ.ศ. 2551

-          เป็นกรรมการในคณะกรรมการคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม พ.ศ. 2549-2551

-          เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2549-2551

-          เป็นกรรมการประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษปริญญาโท และหลักสูตรภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวปริญญาโท มหาวิทยาลัยจันทรเกษม พ.ศ. 2549 -2551

-          เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2550

-          เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง พ.ศ. 2548-2551

-          ร่วมวิจัย “โครงสร้างของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” โดยมหาวิทยาลัยรังสิต เสนอต่อสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2547

-          ร่วมวิจัย “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ต่อการให้บริการของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551

-          เป็นวิทยากรฝึกอบรมและบรรยายความรู้ “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและนโยบายแห่งรัฐ” “กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว” “จิตวิทยาการบริการ” เทคนิคการนำเที่ยวสำหรับมัคคุเทศก์” “วัดในกรุงเทพมหานครและพระบรมมหาราชวัง” “ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ผ่านการฝึกอบรมมัคคุเทศก์” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์อาชีพที่สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้น ณ สถาบันอุดมศึกษา40 แห่ง ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง 2551

-          เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้นำ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ การขจัดข้อขัดแย้งในองค์งาน การสร้างจิตสำนึกและสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน ฯลฯ ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง พ.ศ. 2545-2551

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

-          จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2542

 

รางวัลที่ได้รับ :

-          ได้รับพระราชทาน “เหรียญสังคีตมงคล” ที่ระลึกวันรวมนักดนตรีทั่วประเทศแสดง หน้าพระที่นั่ง ในวันจักรี 6 เมษายน 2509 เนื่องในการร่วมแสดงดนตรีวงดุริยางค์ ราชนาวี Symphony Orchestra  เฉพาะพระพักตร์ ณ พระที่นั่งดุสิตาลัย

-          ได้รับเครื่องหมาย ”ปีกร่มผ่านการทดสอบกําลังใจกระโดดหอสูง” จาก กองกําลังตํารวจตระเวณชายแดน อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2521

-          ได้รับเครื่องหมาย “ปีกร่มผ่านการทดสอบกําลังใจกระโดดหอสูง” จาก กองพลทหารม้ายานเกราะ จ. เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2530

-          ได้รับเครื่องหมาย “ปีกร่มแสดงความสามารถนักโดดร่มจากบอลลูน กิตติมศักดิ์”

       จาก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองทัพบก จ.ลพบุรี พ.ศ. 2537

-          ได้รับเครื่องหมาย พัชรกิติยาภา "ปีกร่มผ่านโครงการทัวร์ป่าทางทหาร" จาก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองทัพบก จ.ลพบุรี พ.ศ.2542

-          ได้รับเครื่องหมาย พัชรกิติยาภา สมาชิกกิตติมศักดิ์พลร่มสัมพันธ์ จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองทัพบก จ.ลพบุรี พ.ศ.2543

-          ได้รับเครื่องหมาย "ปีกร่มผ่านการทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง" จาก หน่วยฝึกเปิดกรมการรักษาดินแดง กองทัพบก เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี พ.ศ.2543

 

ประสบการณ์การสัมมนาและฝึกอบรม :     

-          ผ่านการอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2514

-           ผ่านการอบรม “สัมมนาข้าราชการตามโครงการเพื่อความมั่นคงของชาติ รุ่นที่ 4”

จัดโดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) พ.ศ. 2521

-          ผ่านการอบรมหลักสูตร การให้ข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวในวันหยุดราชการ จัดโดย 

       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2521

-          สัมมนา การพัฒนาระบบสถิติการท่องเที่ยวของประเทศไทย จัดโดย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2524

-          การอบรม  วิทยากรฝึกอบรม     จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)   พ.ศ. 2524

-          การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ :  วิธีการใช้อุปกรณ์โสตรทัศนูปกรณ์ในการฝึกอบรม

จัดโดย United Nations Development Program (UNDP), พ.ศ. 2528

-          สัมมนา : Management in Strategic Tourist Industry,  จัดโดย ททท. และดําเนินการสัมมนาโดย Dr. Choi และ Mr. Zecha มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2530

-          การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ จัดโดยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530

-          การอบรมเชิงปฏิบัติการ :  การผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการฝึกอบรม จัดโดย ททท. และ

Human Resources Development for Hotels and Tourism Program, International Labor Organization (ILO) พ.ศ. 2531 

-          การอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิทยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531

-          ได้รับทุนไปร่วมสัมมนา : Promotion of Tourism in The ESCAP Region, จัดโดย

       ESCAP/Ministry of Transportation, Tokyo, JAPAN. พ.ศ. 2531

-          อบรมหลักสูตร กลยุทธการพัฒนาศักยภาพคนและคุณภาพงาน มหาวิทยาลัย

       ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2532

-          อบรม การให้ความรู้ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 จัดโดย ททท. พ.ศ. 2532

-          การอบรมเชิงปฏิบัติการ :  การผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการฝึกอบรม ระดับก้าวหน้า จัดโดย ททท. และ  Human Resources Development for Hotels and Tourism  Program, International Labor Organization (ILO) พ.ศ. 2532

-          ไปร่วมในการประชุมลงนามความร่วมมือและสังเกตการณ์การท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน (People's Republic of China)    ณ กรุงปักกิ่ง   คุนหมิง   กุ้ยหลิน และกวางเจา พ.ศ. 2532

-          สัมมนา ปัญหาด้านการขนส่งทางนํ้า ครั้งที่ 4 จัดโดย กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

พ.ศ. 2532

-          สังเกตุการณ์ การท่องเที่ยวในเรือสําราญทางทะเล (Cruise) โดยเรือ  The Ocean Pearl เยือนประเทศสิงคโปร์ อินโดเนเซีย และบาหลี พ.ศ. 2534

-          สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือ   จัดโดย การท่าเรือ

       แห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2535

-           สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : Marketing Strategy for Tourism Industry จัดโดย ททท. และดําเนินการสัมมนาโดย Dr. Choi และ Mr. Zecha มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ พ.ศ. 2535

-          อบรม การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Dos, Windows) รุ่นที่ 1 จัดโดย  ททท.

        และ ECC (Thailand) พ.ศ. 2537

-           อบรม คอมพิวเตอร์สําหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 จัดโดย ททท. และ  ECC (Thailand)

       พ .ศ. 2538

-          อบรม การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการนําเสนองาน ( Presentation: Power Point) จัดโดย ททท. และ ECC (Thailand)  พ.ศ. 2538

-          ทัศนศึกษาและสังเกตุการณ์ การท่องเที่ยวของประเท