คำอธิบายรายวิชา

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต

HT 501 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3(3-0-12)
            Tourism and Hospitality Industry
             บทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยว  องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ลักษณะ และการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว รูปแบบ การท่องเที่ยวประเภทต่างๆ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัญหาและสิ่งท้าทายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ แนวโน้มการท่องเที่ยวโลกและภูมิภาค กรณีศึกษา/การศึกษานอกสถานที่ 
HT 504 การอ่านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-12)
             Post-graduate English Reading
             ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านตำราและบทความภาษาอังกฤษทางด้านการท่องเที่ยว การอ่านระดับคำและประโยคที่ซับซ้อน  การหาใจความหลักและรายละเอียด การแปลความหมาย และการสรุปความในบริบททางด้านการท่องเที่ยว

HT 505 การเขียนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-12)
             Post-graduate English Writing
             ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้านการท่องเที่ยว เช่น  การเขียนระดับประโยคและระดับย่อหน้าเพื่อพรรณนาสถานการณ์ทางการท่องเที่ยว การเขียนสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย การเขียนบทคัดย่อ การเขียนอ้างอิง และการเขียน                    บรรณานุกรม

หมวดวิชาบังคับ

HT 519 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-12)
             Tourism and Hospitality Research Methodology
             ลักษณะและขอบเขตการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม  กระบวนการและขั้นตอนในการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวและการโรงแรมในปัจจุบัน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การทบทวนวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์ การ          กำหนดตัวแปรในการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย การกำหนดวิธีดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแปลผลการวิจัย การให้ข้อเสนอแนะการวิจัย การวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การเขียนและการนำเสนอรายงานการ                วิจัย

HT 512 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-12)
            Statistical Analysis for Tourism Management

            
การเลือกใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมกับหัวข้องานวิจัยด้านการท่องเที่ยว  สถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมาน การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยทั้งด้านความตรงและความเชื่อมั่น การวิเคราะห์ความถดถอย การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์เส้นทาง การอ่านและแปล      ความหมายของค่าสถิติต่างๆ จากการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

HT 513 การจัดการด้านการเงินในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-12)
            Financial Management in Tourism Industry

             
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวกับ การวางแผน การจัดหาเงินทุน การจัดสรรเงินทุน โครงสร้างเงินทุน ต้นทุนของเงินทุน การพยากรณ์ทางการเงินเพื่อวิเคราะห์และประเมินโครงการลงทุน รวมทั้งการประยุกต์ทฤษฎีทางด้านการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ผู้ประกอบ การในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการด้านการเงินของธุรกิจ และกรณีศึกษา


HT 517 การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3-0-12)
             
Sustainable Tourism Planning and Management
             
แนวคิดและหลักการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามทิศทางการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน บทบาทของภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนท้องถิ่นกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การประเมินผลกระทบจากการท่อง เที่ยวเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน การจัดการการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการรองรับของพื้นที่เพื่อความยั่งยืน หลักการวางแผน และขั้นตอนของการวางแผนสู่ความยั่งยืน กรณีศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในประเทศต่างๆและภูมิภาคอาเซียน

HT 518 การตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-12)
             
Strategic Marketing in Tourism and Hospitality Industry 
             
การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดในปัจจุบันและอนาคต ปัจจัยแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การวิเคราะห์กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การตลาดเฉพาะกลุ่ม การตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ แนวคิดการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม การตลาดดิจิตอล/การตลอดออนไลน์  การวิจัยเพื่อการวางแผนการตลาด การจัดทำแผนการตลาด และกรณีศึกษา

HT520 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-12)
             
Strategic Human Resources Management in Tourism and Hospitality Industry
             
แนวคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การทำงานเป็นทีม พฤติกรรมกลุ่ม การจัดการความขัดแย้ง คุณภาพการให้บริการกับระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคใหม่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ามวัฒนธรรม

HT 700 สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ โรงแรม 3(3-0-12)
             
Seminar in Tourism and Hospitality Industry
            
การอภิปราย การนำเสนอหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจในสถานการณ์การท่องเที่ยวหรือธุรกิจการท่องเที่ยวหรือการโรงแรมในปัจจุบันในระดับนานาชาติและภูมิภาค โดยใช้กรณีศึกษา การวิจัยหรือการศึกษาดูงานเป็นแนวทางการศึกษา

หมวดวิชาเลือก

HT 601 การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 3(3-0-12)
            Cultural Tourism Management

             
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รูปแบบต่างๆของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเภทจับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กลยุทธ์ในการปรับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็น แหล่งท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ปัญหาที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแนวทางแก้ไข กรณีศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน การศึกษานอกสถานที่

HT 602 การจัดการการท่องเที่ยวในเขตเมือง 3(3-0-12)
            Urban Tourism Management

           
 ความหมาย แนวคิด และความสำคัญของการท่องเที่ยวในเขตเมือง องค์ประกอบ กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกของการท่องเที่ยวในเขตเมือง การวิเคราะห์ปัจจัยดึงดูดในการท่องเที่ยวในเขตเมือง การส่งเสริมการตลาดกับการท่องเที่ยวในเขตเมือง การวิเคราะห์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตเมือง บทบาทของธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการกับการท่องเที่ยวในเขตเมือง ปัญหาและผลกระทบของการท่องเที่ยวในเขตเมือง แนวทางการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในเขตเมือง การศึกษาการท่องเที่ยวในเขตเมืองของประเทศต่างๆ และในภูมิภาค การศึกษานอกสถานที่

HT 603 การจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 3(3-0-12)
            Nature-based Tourism Management

             
แนวคิด  รูปแบบ  และ องค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การพัฒนา  การอนุรักษ์  และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  การศึกษาความสามารถในการรองรับและผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อระบบนิเวศ บทบาทของภาครัฐในการบริการ จัดการแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว แนวทางปฏิบัติการนำเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติ การสื่อความหมายในพื้นที่ธรรมชาติ กรณีศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศต่างๆ และในภูมิภาค การศึกษานอกสถานที่

HT 605 การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน 3(3-0-12)
            Community – based Tourism Management

             
แนวคิด ความหมาย และความสำคัญของการท่องเที่ยวชุมชน ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชน การสร้างความตระหนักรู้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนท้องถิ่น แนวทางและรูปแบบของชุมชนในการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  ความสำคัญและแนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาการท่องเที่ยวชุมชนในประเทศต่างๆ และในภูมิภาค การศึกษานอกสถานที่
HT 608 พฤติกรรมการท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-12)
            Cross – Cultural Behavior in Tourism

            
การศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว ค่านิยมและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างวัฒนธรรม ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวและต่อชุมชนในท้องถิ่น ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าบ้าน แนวโน้มของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาติต่างๆในปัจจุบันและอนาคต กรณีศึกษา
HT 612 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(3-0-12)
            
Health Tourism Management
             
แนวคิด ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการการตลาดและการวางแผนดำเนินธุรกิจสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว แนวโน้มในอนาคตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาและการศึกษาดูงาน

HT 613 การจัดการสถานที่และกิจกรรมพิเศษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-12)
             
Venue and Event Management in Tourism Industry 
            
ความหมายและความสำคัญของการจัดการสถานที่และกิจกรรมพิเศษ ประเภทและขนาดของกิจกรรมพิเศษ/สถานที่จัดงาน การวิเคราะห์สถานที่จัดงาน ปัจจัยในการเลือกสถานที่จัดงาน การตลาดสำหรับการจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทีมงานเพื่อการจัดกิจกรรมพิเศษ การประเมิน ผลการจัดงาน ผลกระทบของการจัดกิจกรรมพิเศษที่มีต่อเมืองหรือประเทศเจ้าภาพ การเขียนโครงการเพื่อจัดกิจกรรมพิเศษ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการสถานที่และกิจกรรมพิเศษ การศึกษานอกสถานที่

HT 614 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว 3(3-0-12)
            
E-Commerce in  Tourism and Hospitality Industry 
             
แนวคิดพื้นฐานและความสำคัญของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว องค์ประกอบของการดำเนินงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้ การสร้างเว็บไซต์เพื่อการดำเนินธุรกิจทางการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน/ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว แนวโน้มการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยวในอนาคต
HT 615 การจัดการคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-12)
           Service Quality Management in Tourism and Hospitality Industry
             หลักการและแนวคิด ทฤษฎีการจัดการคุณภาพการบริการในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประเด็นการดำเนินงานบริการ คุณค่าบริการ ปฏิสัมพันธ์บริการ ความพึงพอใจ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม กระบวนการจัดการคุณภาพการบริการ การประเมินคุณภาพการบริการ การศึกษางานวิจัยด้านการจัดการคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และกรณีศึกษา
HT 616 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบ 3(3-0-12)
            
Responsible Management for Tourism and Hospitality Business 
            
แนวคิดของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ประเภท และมิติของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ความต้องการและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ และผู้มีส่วนได้เสีย  นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม กรณีศึกษา
HT 617 การจัดการนวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-12)
            
Service Innovation Management in Tourism and Hospitality 
            
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ รูปแบบและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม องค์ประกอบ กระบวนการ และวิธีการดำเนินการสร้างนวัตกรรมการบริการ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการ การพัฒนานวัตกรรมการบริการเพื่อการแข่งขัน และกรณีศึกษา

หมวดวิชาวิจัย

HT 702 สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
            Individual Study
           
 นักศึกษาทำรายงานการค้นคว้าวิจัย ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาในประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีการค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยมีการเผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานสารนิพนธ์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
HT710 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
            Thesis
             
นักศึกษาทำรายงานศึกษาค้นคว้าวิจัย ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีขอบข่าย ปริมาณ คุณภาพ และความลุ่มลึกในเนื้อหาของรายงานมากกว่าสารนิพนธ์ โดยมีการเผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือวารสารที่มีคุณภาพ