แผนการศึกษา

แผนการศึกษา ก

ชั้นปีที่  1  ภาคฤดูร้อน
วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
HT 501 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
-
HT 504 การอ่านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
-
HT 505 การเขียนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
-
ประเมินผลการเรียนเป็น S หรือ U

แผนการศึกษา ก

ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
HT 517  การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3
HT 519  ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
HT 520  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
HT 512  การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการท่องเที่ยว
3
HT 518  การตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
  วิชาเลือก
3
  วิชาเลือก
3
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 (รวมแล้ว 9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
HT 513  การจัดการด้านการเงินในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3
HT 701  สัมมนาการท่องเที่ยว 3
  วิชาเลือก 3
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 (รวมแล้ว 12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
HT 710  วิทยานิพนธ์ 12

แผนการศึกษา ข

ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
HT 517 การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3
HT 519 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3
HT 520  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
HT 512  การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการท่องเที่ยว 3
HT 515  การตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3
  วิชาเลือก 3
  วิชาเลือก 3
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
HT 513  การจัดการด้านการเงินในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3
HT 700  สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3
  วิชาเลือก 3
  วิชาเลือก 3
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
HT 702 สารนิพนธ์ 6