อาจารย์ประจำ

การศึกษา

  • ศศ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • M.Phil & Ph.D. (Tourism Management), Nottingham Trent University, U.K.

สถานที่ติดต่อ

  • อาคาร 6 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • โทรศัพท์: 02 954 7300 ต่อ 293
  • โทรสาร: 02 954 7354
  • E-mail address: hounnaklang@hotmail.com

ประวัติการทำงาน

2530 – 2534 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต
2524 – 2539 Catering Supervisor Saudia Airline